Medlems Info

BRF Skålens information till medlemmar.
Uppdaterad 2024-06-28

Under " Internt Info", i undermenyn till "Brf Skålen", kan bara läsas av inloggade medlemmar, användarnamn & lösen erhålls av styrelsen, finns information som INTE skall vara allmän, som exempelvis protokoll från årsstämmor. 

 • Juni 2024

Torktumlaren ÖVERBELASTAD- vår torktumlare håller på att rasa, axeln i tumlaren är i obalans. Tumlaren får inte överbelastas, Max vikt/torkning är 6,6 kg, se anslag på torktumlaren samt på denna länk Torktumlaren håller på att rasa  OBS det är viktigt vi följer vikt anvisningarna för torktumlaren.

Trapphusrenoveringen- Entreprenören har kvar att åtgärda handledaren i trapp C, kvar från vån 1 till vindsdörren. I samband med renoveringen så gick ett gångjärn till en vindsdörr sönder, vi kommer under hösten att åtgärda den dörren, dörren går inte i nuläget att stänga helt. 

Skalskyddet- påminner ånyo om att INTE ställa upp entrédörrar utan uppsikt samt att stänga och låsa källare samt vindsdörrar när man lämnar källare och vind.

Magnetiska Plastfickor- Föreningen har köpt in självhäftande magnetiska plastfickor som satts upp på sidorna av fastighetsboxarna i trapphusen avsedda för information.  Se hantering mm under Plastfickor 

 • Maj 2024

Skalskydd - Fastighetens skalskydd äventyras om dörrar står uppställda eller olåsta. Det finns ett beslut i föreningen att Vindsdörrar och Källardörrar SKALL stängas & vara låsta då man lämnar källaren eller vinden. Beslutet gäller även entrédörrarna. Inga dörrar får lämnas olåsta eller uppställda utan att man har uppsikt över dem.

Konstituerande möte - efter årsstämman konstituerade sig styrelsen enligt följande, Ordförande Jan Törnblom, Kassör Björn Liljeholm, Sekreterare Gustaf Levin och Suppleant Vendela Eriksson

Efterjustering av målningsarbete - vid en genomgång och kontroll av målningsarbetet den 22/5 kom vi överens med entreprenören om att en del efterjusteringar kommer att göras, dessa arbetet påbörjas onsdag den 29/5. 
Följande justeringar skall göras
A-trappen, skall en del av vägg vid övre vilplan justeras.
B-trappen, del av vägg från entréplanet till våning 1 justeras, bättring av färg på gångjärnen till källardörren samt extra strykning tak till källardörren.
C-trappen, vägg entréplanet, vägg vilplan 1, extra strykning tak mot källaren och tak mellan vilplan 1 &plan 2, handledare från källardörren till vilplan 1 slipas och lackas samt vindsdörren justeras och gångjärnen rengöras, dörren har fastnat.

Nya entrémattor - de nya entrémattorna - Ferry - är en avtorkningsmatta av hög kvalitet och används i flera köpcentra och flerfamiljshus och tar hand om grus och väta. Den har stryktålig vinylbaksida som inte släpper igenom väta. Baksidan är halkfri som gör att mattan ligger på plats på golvet. 
Skötselråd: Dammsuges regelbundet. För tvätt, spola av mattan med ljummet vatten och milt rengöringsmedel och häng på tork. Naturligtvis skall mattan INTE läggas tillbaka på fuktigt/blött avtorkat golv utan låt golvet torka först innan ni lägger tillbaka mattan.

Städlista - eller andra anslag i trapphusen är beslutat får inte ske på väggarna. Här kommer vi köpa in magnetiska plastfickor för att kunna anslå städlista samt OVK och Energisbesiktning på sidorna av fastighetsboxarna (postboxen)

Trapphusregister - trapphusregister eller namnskylten i trapphuset, där har vi valt att montera tillbaka den gamla i retrostil, den kommer inte att monteras förr än justeringar av målningsarbetet är avslutat.

Ledstänger/Handledare - i trapphusen kommer inte att monteras förr än efterjusteringar gjorts av målningsarbetet i trapphusen.

Trapphusbelysningen - har på hemsidan låtit beskriva hur våra rörelsestyrda armaturer i trapphusen fungerar och är inställda just nu Belysningen i trapphusen

 • April 2024

Buller- Styrelsen har beslutat tillskriva Trafikverket beträffande det bortmonterade bullerplanket utmed järnvägen. Efter deras första svar har vi beslutat mäta buller/ljudnivån utanför fastigheten för att sedan ånyo tillskriva dem och bemöta deras skrivelse utefter vad som anges tillåten uppmät bullerstörning.

Vindsförråden- Vid senaste styrelsemötet beslutades att varje lägenhet skall ha ett (1) förråd på vinden, förråden skall märkas upp med lägenhets nummer. I förlängningen är det meningen att förråden skall tillföras upplåtelsen. Beslut togs också att det som ursprungligen är torkvind skall frigöras och användas som extra förråd, för uthyrning för medlemmar. Tömningen av torkvinden kommer att påbörjas den 15/5 då och flyttas till förråd på gaveln i trapphus A.

Årsredovisningen- Styrelsen gick igenom och godkände verksamhetsberättelsen i årets årsredovisning. Vi konstaterar att årets resultat gav överskott på ca 80tkr över vad vi budgeterat.  Se under Nyheter här

Föreningsdagen- Vid senaste styrelsemötet beslutade vi att det INTE är någon organiserad föreningsdag den 27/4. Arbetsuppgifter-som krattning av löv i rabatten samt gräsmattan kan genomföras enskilt.

 • Mars 2024

Färgsortering- I anledning av nya förpackningsförordningen vill EEM ändra tömningsturer för vår färgsortering till tömning med sidotömmare från förarplats. Det innebär att vårt 660l kärl färgsortering byts ut mot 3st. 370l och att tömning sker varannan vecka (udda) fredagar med start fredag 1/3. Vi kommer ställa de nya färgsorteringskärlen utmed gatan så att de kan tömmas med sidotömmaren Se under nyheter.

Trapphusrenoveringen- Styrelsen har behandlat inkomna offerter och beslutat att Kjula EL får arbetet med takarmaturen och att Sandå Måleri får målningsarbetet. Arbetet beräknas starta efter påsk den 2/4 och enligt ursprungsplanen (måleriarbetet) vara klart den 30/4

 • Januari 2024

Angående våra värmerör- I samband med byte av fjärrvärmemätare uppger entreprenören att det KAN FINNAS bruten asbest i isolering av våra värmerör. Styrelsen har därför beslutat att kapsla in alla gamla värmerör (de som är målade gula) i källaren med så kallad plåtplast. Inkapslingen skall även ske av resterande värmerör i cykelförråd samt garage under hösten.

Mangelduk- Ny mangelduk är beställd och kommer monteras av Gustaf. Vänligen ställ inte era tvättpåsar/säckar, tvättmedel eller annat på mangelduken.

Trapphusrenoveringen- Alla medlemmar har fått möjlighet att påverka färgsättning och färgval av trapphusen. Styrelsen menar att alla fått möjlighet att påverka färgval och färgsättning och att varje trapphus i majoritet kommit fram till hur de vill färgsätta sitt trapphus, därför beslutar styrelsen att låta renovera samt färgsätta respektive trapphus enligt beslut i respektive trapphus.  Offertansökan för både målning elarbete i trapphus har skickats ut.                 

Årsstämma 2024 -Styrelsen beslöt att fastställa datum till årsstämma 2024 till onsdag 29/5

 • November 2023 

Trapphusrenoveringen- Gustaf & Inga har tagit fram färgprover, ligger för beskådning i målarrummet. Varje medlem får lägga sitt förslag, det underlättar dock för fortsatta beslut att varje trapphus gemensamt kan bestämma sig för vilket alternativ man vill ha. Vi önskar få in alla förslag senast 31/12

Trapphusrenoveringen- Styrelsen beslutar att renovering skall ske enligt det förslag som framtogs 2020, vilket innebär målning av tak, väggar, foder, golvlist, fönstersmyg, källare & vindsdörr, element samt trapphusräcke. Utbyte av takarmatur till rörelsestyrda LED plafonder. Offerter beräknas skickas ut i slutet av januari 2024 för att arbetet skall kunna genomföras någon gång under mars-maj 2024.

Budget - Styrelsen fattade i november beslut om 2024 års budget. Vi budgeterar för ett underskott kommande år beroende på trapphusrenoveringen. Föreningen har sparade medel till renoveringen som täcker underskottet och någon avgiftshöjning är inte aktuell.

 • Oktober 2023

Skyddsrummet- Vi har städat ur gamla dörrar mm skyddsrummet och samtidigt låtit utförde vi kontroll av material med inventarier. Vi uppmärksammade en brist fanns vid fönstret er i evakueringsutgången, måste åtgärdas innan rummet tas i anspråk.

Föreningsdag & höststädning - Lördag den 14/10 mellan klockan 10:00-14:00 är det föreningsdag med höststädning, samling på gården för tilldelning av arbetsuppgifter. Se även under Nyheter på hemsidan

 • September 2023

Trapphusrenoveringen - beslut fattades vid styrelsemötet att påbörja framtagande av AF (administrativa föreskrifter), underlag för offerter, samt ta fram underlag/förslag till färgsättning inför trapphusrenoveringen. Renoveringen planeras utföras vintern/våren 2024. Anbudsförfarande beräknas ske hösten 2023.

Utbetalning av el stöd - vid styrelsemöte 16/8 beslutade styrelsen att betala ut el stödet till varje medlem/hushåll som den 17/11 2022 var registrerad ägare till respektive bostadsrätt. Föreningen läser av elförbrukning för lägenheter kvartalsvis vid datum 28/2, 31/5, 31/8 & 30/11 varför vi beslutade att betala ut stödet för förbrukning under perioden 1/9 2021 - 31/8 2022 med 50 öre/KWh. 
Den summa som varje hushåll erhåller kommer att räknas av/bort på kommande hyresavier, i första hand på avierna okt-dec 2023 och resterande belopp på avierna jan-mars 2024.
Med nästa hyresavier okt-dec 2023, får varje hushåll uppgift om sitt totala belopp samt vad som räknats av för avierna okt-dec 2023. Ingen medlem kommer att debiteras någon avgift för el för okt-dec 2023, dels var förbrukningen låg men även debiteringen blev låg då vi för den perioden debiterade 1 kr/KWh.

 • Augusti 2023

Beviljat el stöd - föreningen blev den 20/7 beviljade el stöd för elförbrukning under perioden 1/10 2021 - 30/9 2022 med 50öre/KWh, summa 14 045kr. Stödet utgår till den som den 17/11 2022 stod noterad för nätavtalet (Brf Skålen).

Registrerade stadgar - den 14/7 registrerades de vid årsstämman 14/6 beslutade stadgarna hos Bolagsverket. Stadgar Brf Skålen.

 • Juni 2023

Placeringskonto - styrelsen beslutade att flytta ytterligare pengar till räntebärande placeringskontot. 

Konstituerande möte - efter årsstämman konstituerade sig styrelsen enligt följande, Ordförande Jan Törnblom, Kassör Björn Liljeholm, Sekreterare Gustaf Levin och Suppleant Vendela Eriksson

Nya stadgar - årsstämman beslutade den 14/6 att anta styrelsens förslag till nya stadgar.

 • Maj 2023

Årsstämma 2023 - i samband med bokslutsmöte i april, fastställde styrelsen datum för årsstämman 2023 till den 14/6. Kallelse till årsstämman för 2023 kan läsas här och under denna länk finns årsredovisning för verksamhetsåret 2022 och under denna länk kan du läsa förslag till nya stadgar för Brf Skålen och varför vi måste uppdatera dessa..

Placeringskonto - föreningen har efter fråga från revisorn valt att placera del av pengar som vi har på vårt bankkonto på ett numera räntebärande placringskonto, på så sett utjämnar vi de ökade räntekostnaderna.

El stöd - det FÖRSTA el stödet som regeringen beslutade om, en ersättning med 50 öre/KWh, skall kunna gå att ansöka av företag (dit bostadsrättsföreningar räknas) från den 31/5. Styrelsen bevakar och återkommer.

Uppdatering av stadgarna - har påbörjats, anledningen är bland annat en rad förändringar bostadsrättslagen från 1/1 2023, skall förhoppningsvis vara klara att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma. se även info hemsidan Brf Skålens nya stadgar

 • April 2023

Bokslutsmöte - 26/4 hade vi bokslutsmöte och godkände årsredovisningen med verksamhetsberättelse för 2022, du hittar den under denna länk ÅRSREDOVISNINGAR. Mer info om årsredovisning och nyckeltal kommer presenteras under nyheter på hemsidan.

Föreningsdag våren - ett STORT TACK till alla som gjorde föreningsdagen den 22/4 till en "familjefest". Utan den stora uppslutningen och goda arbetsivern hade vi inte hunnit med allt och lite till. Att sedan vårvädret var på sin bästa sida, med sol och nästan sommarvärme, gjorde arbetet och umgänget ännu mer roligt. Ännu en gång tack för att du vill vårda och sköta om vår fina förening.

 • Mars 2023

Ny portkod - sommartid brukar innebära NY PORTKOD, på söndag eftermiddag den 26/3 byter vi portkod för boende. Den nya koden har ni fått i era fastighetsboxar. (det finns en kod till avsedd för posten och direktreklam, den bytts inte nu)

Moms på lägenhetselen - Som ni kanske uppmärksammat på senaste månadsavierna så debiteras elförbrukning numera exl. moms. El som inte ingår i årsavgiften och debiteras efter förbrukning, så kallad IDM (individuell mätning) är sedan mars 2018 inte momsbefriad. Bostadsrättsföreningar behöver därför lägga moms på IMD. Högsta förvaltningsdomstolen slog i en dom i december 2019 fast att el och vatten som debiteras efter individuell förbrukning (IMD) inte längre är momsdel. Momsdebiteringen påverkar inte budgeten. Vi kommer få göra avdrag med samma belopp som vi momsdebiterar, så det blir ett nollsummespel. De pengar som vi får dra av kommer att redovisas som en intäkt, så den totala intäkten kommer bli samma som vi budgeterat. Hur vi budgeterar har vi redovisat på vår hemsida. Debiterat elpris vs Spotpris. Den summa vi beräknar är inkl. moms. Dock måste momsbeloppet måste redovisas, varför vi på avierna noterar summan exl. moms och sedan lägger på momsbeloppet på 25 %.  

Städning tvättstuga - glöm inte att städa tvättstuga & torkrum EFTER att du använt dem. Händer ofta att det ligger ludd, damm och hårrester på golven. Respektera även beslut om att inte börja tvätta före klockan 09.00 på lördagar och söndagar.

Ekonomi & trapphusrenovering - likviditeten är mycket bra, vi beslutade ändå på senaste styrelsemötet att INTE under årets budget fullfölja (fortsätta) beslutad trapphusrenovering. När Lantmäteriet aviserade att fastighetsregleringen skulle avslutas tidig vinter 2023 var redan 2023 års budgeten satt. Styrelsen beslutade då att flytta delar av avsatt budget för trapphusrenoveringen till att täcka hela kostnaden för fastighetsregleringen. Vi beslöt, trotts att halva budgeterade summan för trapphusen samt även en ännu orörd summa för oförutsedda utgifter finns, att ändå frysa trapphusrenoveringen och att i stället låta dessa medel föras över till kommande årsbudget. Dock beslutades att redan under 2023 ta in underlag för trapphusrenoveringen, vilken då skulle kunna påbörjas redan sent 2023 men slutföras under 2024.

Föreningsstämma 2023 - på styrelsemötet beslutades också att hålla föreningsstämman 2023 för verksamhetsåret 2022 onsdag den 14/6 klockan 18:30, plats Lundbladsvägen 41. Kallelse och handlingar kommer senare.

Föreningsdag våren 2023 - på senaste mötet beslutades att vårens föreningsdag kommer att ske lördag den 22/4 klockan 10.00-14.00. Håll utkik efter mer info senare på hemsidan.

Revidering av stadgarna - i anledning av att Bostadsrättslagen förnyandes på en rad punkter så har styrelsen påbörjat att revidera våra Stadgar, mer info kring förändringar kommer att läggas ut på hemsida. Läs även tidigare Nyhet Ändringar i bostadsrättslagen 

Inspektion och kontroll av Skyddsrum - på senaste styrelsemötet 23-03-08 beslöts att städning, inspektion samt kontroll av skyddsrum skall se, skall vara utförd senast april månads utgång.

Fastighetsregleringen mellan Skålen 3/ Brf Skålen och Skålen 1 & 2/Region Sörmland samt Tunafors 1:1/Eskilstuna kommun, (inköp av mark längs trottoaren Lundbladsvägen), är avslutad och vann laga kraft 23-01-19. Nya gränser är markerade i terräng, förrättningshandlingar och kartor inhämtat för arkivering. Kostnad Lantmäterikostnader 38 600 Kr (halva av totala) och för köp av mark från kommunen 23 520 Kr.

Elprisstödet- utbetalning av tidigare beslutat elprisstödet till elnätskunder och Bostadsrätter, vilka här räknas som företag, är fortfarande oklart hur den skall ske. Se mer info under Nyheter Elprisstöd

Elavgifter- debiterad kostnad elförbrukning för perioden december till och med februari 2023, 3,05Kr/KWh. Kostnaden debiteras på månadsavierna för april-juni. Se även utskickad sammanställning till respektive medlem samt under Nyheter Debiterat elpris vs Spotpris

 

 • December 2022

Elpris december månad- ser ut att bli högt, även om indikationen i mitten av månaden visade på ännu högre pris. Spotpris/snittpris för december  på Nordpol börsen ligger 30/12 på 2,69kr/KWh. Det skulle innebära, med vår förbrukning, påslag, skatt, moms samt nätkostnad ett ca pris på ca 4,35kr/KWh. 

Ändringar i Bostadsrättslagen- från 1/1 2023 sker en del förändringar i Bostadsrättslagen samt Årsredovisningslagen vilket påverkar vår förening som bland annat innebär vi måste uppdatera våra stadgar. Den stora ändringen är att det krävs TILLSTÅND för fler ändringar i bostadsrättslägenheten. Läs mer om ändringarna och på vilket sätt det påverkar oss här Ändringar i bostadsrättslagen

Sophantering- vill påminna om att VI INTE kan slänga osorterade sopor  i våra sopkärl. Alla sopor måste sorteras OCH FÖPACKAS i avsedd plastpåse. Det har hänt att det legat lösa sopor samt sopor i papperskassar i våra kärl. EEM kan om det fortsätter komma att "omklassa oss" och vi drabbas då med en väldigt hög avgift och klassas som att vi har osorterad återvinning. För att undvika extra utgifter  måste ALLA sortera sina sopor och förpacka dem i avsedda plastpåsar. Mer om sophantering finner du här Återvinning 

Avgiftshöjning 2023- vid senaste styrelsemötet fastställdes budgeten för 2023. Föreningens inkomster, alltså medlemmarnas årsavgifter och andra inkomster som avgifter för el samt försäljning av el, måste alltid täcka alla driftskostnader plus kostnader för finansiering samt avsättning till underhåll enligt underhållsplan. Inflation, höjd ränta med ökade räntekostnader, ökade driftskostnader gör att vi behöver höja årsavgiften nästa år för att täcka de ökade kostnaderna, höjning sker från 1/1 2023 med 6%.
Se även under Avgiftshöjning 2023

Fastighetsregleringen – har tagit ett steg till Den nya gränsen är utmärk. Det visade sig vid markering på karta att vi även var tvungna att "blanda in" Skålen 2 i regleringen vilket gör att beräknad kostnad kommer öka något. (det var en liten kil som uppstod och inte kunde överlåtas till Skålen 1). Första delfakturan har redan kommit. Vi har fått en kostnadsberäkning av Lantmäteriet på totalt ca 70–75 000kr där vi skall betala hälften och region Södermanland andra hälften. Sedan kommer vi få betala avgift till Eskilstuna kommun för remsan utmed parkeringen ca 21kvm. Kostnader för hela regleringen är avsatta I budgeten för 2023.

Besparingar - styrelsen har efter att ha tagit del av den minskade elförbrukningen, ca 25% lägre och fjärrvärmen ca 7% lägre jämfört med samma period förra året men med hänsyn till aviserade avgiftsökningar beslutat att vi skall sänka värmen i alla gemensamma utrymmen, trapphus, garage och källare. Elementen i trapphus och föreningsrum skall vara inställda på max 3. Mer Info om konsumtion samt värde av solel kommer att läggas ut inom kort.

Elavgifter- debiterat pris för hushållsel på kommande månadsavier (januari - mars) fastställdes till 2 kr/kWh. Elkostnaden/månad på din avi räknas fram genom att dela din totala elförbrukning (KWh) för avläsningsperioden augusti - november 2022 på 3 och sedan multiplicera med 2Kr. Kostnaden för december ser inte så ljus ut, enligt Nordpols börsindikator ser priset ut att hamna på mellan 33,70–4,0kr/KWh, till det skall läggas nätkostnaden samt elskatt, moms och påslag. 

Marksten Justering och läggning av nya plattor utanför portarna är klar, återstår att lägga mjukfog (när vädret tillåter) utmed tröskel på både insida och utsida. Inköp av nya fotskrapor har skett, det kommer även att köpas in ny gummimatta att läggas innanför dörrarna.

 • Oktober 2022

Julgran vid senaste styrelsemöte beslöts att vi som vanligt kommer ha belysningsstolpar på gården tända under vintern samt att vi kommer ha julgran med belysning som tidigare år (december-januari). Kostanden är liten, för julgranen ca 20-25kr/mån vid ett pris på 3kr/KWh och för stolparna ca 8-10kr/mån. Vi bedömde att en släckt gård skapar allt för stor otrygghet och inbjuder till objudna gäster.  

Målningsarbete Ommålning av plank och nedre balkonger är inte helt klart kvarstående delar skall målas under våren 2023.

Föreningsdagen genomfördes den 15/10, vi påbörjade justering av marksten vid entrédörrarna, städade gården och plantering utmed fasaden på framsidan samt städade tvättstuga, torkrum och källargång. Återstår att städa föreningsrum samt gym och pingisrum

Service av tvättmaskiner och torktumlare är beställd och kommer att ske den 3/11.

Marksten Justering och läggning av nya plattor och marksten utanför entrédörrarna kommer inte att läggas ut på entreprenad. Janne och Gustaf köper in material och utför arbetet under veckorna 42-44. Kommer att justeras så att det fall ut från dörren. Arbetet påbörjades under föreningsdagen.

 • September 2022

Klotter skadegörelse- knapt han färgen torka på vårt plank innan vi utsattes för klotter, viktigt att snabbt tvätta bort och måla över. Vi får hjälpas åt att hålla uppsikt och att tvätta samt måla över om det återkommer.  

Föreningsdag- höstens föreningsdag är som ni kanske uppmärksammat inplanerad till Lördag 15/10 Läs mer om dagen här

Nya medlemmar- Styrelsen beviljade 22-09-05 medlemskap för familjen B Liljeholm & J Öst i samband med köp av lgh.nr 009, Lundbladsvägen 41A, medlemskapet gäller från 22-11-16.

Målningsarbete- påminner om att kvarstående målningsarbete av plank och nedre balkonger, måste slutföras under hösten eftersom när planket tvättades blottlas trät på vissa ställen. Vi kommer också under hösten att hjälps åt med att måla garageportarna och planket utmed garaget./

Elavgifter- debiterat pris för hushållsel på kommande månadsavier (oktober-december) fastställdes till 1,25kr/kWh. Elkostnaden/månad på din avi räknas fram genom att dela din totala elförbrukning (KWh) för avläsningsperioden Juni-Augusti 2022 på 3 och sedan multiplicera med 1,25Kr. Trots alamerande höga spotspriser för den avlästa perioden har vi kunnat hålla ner det debiterade priset beroende på att vi under angivna tid sålt mycket solproducerad el. Nästa avläsning sker 30/11 och gäller då din förbrukning för perioden September-November 2022, den kostnaden debiteras sedan på avierna för januari-mars 2023.

 • Juni 2022

Målningsarbete påminner om målningsarbete med plank och nedre balkonger, det finns färg, penslar, skarpor i pannrummet. Senare under sensommaren och hösten hjälps vi åt med att också måla garageportarna och planket utmed garaget. 

Marksten utanför entrédörrarna kommer INTE att åtgärdas förrän efter semestern någon gång augusti/september. Nuvarande platta/sten ligger för lågt samt fattas en bit in till nya dörren. Kommer att justeras genom att de lyftes ca 10-20mm så att det uppstår ett fall ut från dörren. .

Styrelsen för 2022 direkt efter föreningsstämman höll styrelsen sitt konstitutionsmöte och styrelsens sammansättning för kommande år blev, Jan Törnblom/Ordförande, John Mc Nicholas/Kassör, Natasa Legen/Sekreterare samt som suppleanter Vendela Eriksson & Gutsaf Levin. Nästa styrelsemöte är planerat till den 17/8.

Elavgifter- debiterat pris för hushållsel på kommande månadsavgifter fastställdes till 1,50kr/kWh. Priset är snittkostnad för månaderna mars 2,09kr/kWh, april 1,30kr/kWh och maj 1,11kr/kWh. Kostnaden på din månadsavi är din förbrukning för den angivna perioden/3mån multiplicerat med 1,50kr. Nästa avläsning sker 31/8.

 • Maj 2022

Målning av staket och balkonger- på bottenvåningen, under föreningsdagen tvättade vi staketet. Det är NU HÖG TID att skrapa löst sittande färg samt grundmåla där rent trä kommit fram för att sedan måla med täckfärg. Det finns grundfärg och täckfärg samt penslar i pannrummet. Vi kommer att köpa in mer färg efter att det går åt. Rengör penslarna noggrant efter att du använt de, Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar för målning av sin balkong och för insidan av planket. Det är allas ansvar att utsidan blir målad. Bästa tid för målning är innan midsommar, passa på när solen inte gassar och värmer. 

Nästa styrelsemöte- Den nya styrelsen träffas DIREKT efter avslutad föreningsstämma den 15/6 för att konstituera sig.

Elavgifter- priset för El, den kostnad vi betalt per kWh efter avräkning av självfakturering har under 2022 varit, januari 2,53 kr, februari 2,06 kr, mars 2,09 kr, april 1,30 kr. Senaste debiteringen för förbrukningsperioden december 2021-februari 2022 var 2,75 kr/kWh. Nästa avläsning sker den 31/5 och efter att vi fått fakturor för maj kan vi fastställa nästa debiteringskostnad.

Enkät förbättringsåtgärder- resultatet av enkäten föreningens förbättringsåtgärder presenteras under denna länk. På samma sida hittar du även föreningen sedan april 2022 uppdaterade Underhållsplan.

Enkät Kabel TV- Efter att ha diskuterat inkomna svar samt framtida visioner kring TV tittande så beslöt styrelsen att lyfta hela frågan kring vårt framtida kollektiva TV utbud till ett föreningsmöte vid senare tillfälle. Se undersökningsresultatet här.

Föreningsstämma- vid senaste styrelsemötet fastställdes även att datum för årets föreningsstämma till Onsdag den 15/6 klockan 18:30 på gården Lundbladsvägen 41. Kallelse till föreningsstämma hittar du här. 

Bokslutsmöte- den 10/5 hade styrelsen bokslutsmöte, revisor och styrelse godkände efter att vi gjort justeringar och tillägg den årsredovisning vi presenterats. Årets resultat visade på minus 142 249 kr. Vi har valt att lägga alla kostnader under resultaträkning denna gång därav ett minus i resultatet. Mer INFO kring bokföring och årsredovisning finner du på denna länk.

 • April 2022

TV Kabelavgift- Vid styrelsemöte den 5/4 beslöts att från den 1/7 höja avgiften för vår Kabel TV till 195 kr/mån. Bild AT som vi har avtal med har kraftigt höjt avgiften (40%). Vi återkommer i frågan kring vårt kollektiva Kabel TV utbud efter det att vi sammanställt den enkät vi skickat ut beträffande föreningens Kabel TV.

Städdag/Föreningsdag - genomfördes den 23/4 med att vi städade gården, gräsmattan, parkeringen samt förbereda/tvätta och skrapa staketet utmed gångbanan för ommålning under 2022.

Återkoppling- beträffande VVC reparationen förra hösten. I mitten av återkopplade den VVS montör som utförde reparationen av VVC centralen i höstas. Efter genomgång av förbrukning mm så konstateras att vi har en väl fungerande platsbyggd FV anläggning där alla komponenter bytts de senaste åren och bör hålla 25-30år, Möjligen skulle ett byte eller spolning av våra plattvärmeväxlare kunna komma att behövas men det ansågs inte vara i behov i nuläget. Ett byte eller spolning skulle också ge relativt låg energibesparing i förhållande till beräknad kostnad. 

Trädgårdskärl - Den bruna tunnan för trädgårdsavfall - För er boende med uteplats från vecka 14 till v 47, tömning måndag udda vecka.         

Stamspolning –  utförd, klar enligt plan 31/3. Visade sig vara stora ansamlingar av fett främst i rör & stammar från köksavlopp men även andra avlopp. Stor ansamling tvätt & sköljrester golvbrunn i tvättstugan. Rekommenderad intervall för kommande underhållsspolning 6-8år.
Vi tackar för visad hänsyn under de dagar spolningen pågick.

 • Mars 2022

Ny portkod – under söndagen den 27/3 byter vi kod på kodlåsen till entréerna, den nya koden skall ni ha fått i era postboxar under veckan.

Medlemsundersökningar – vi kommer i dagarna skicka ut två enkäter. En undersökning beträffande vår Kabel TV, där vi vill veta hur eller på vilket sätt varje medlem/lägenhet använder vårt Kabel TV nät och/eller på vilket annat sätt man tittar på TV. Vi kommer också skicka ut undersökning om önskemål av förbättringsåtgärder, den undersökningen försöker vi göra med 2 - 3 års intervaller.
När ni fått enkäterna så lämnar ni blanketten i föreningens postbox i B-uppgången (märkt Brf Skålen). Mer info och datum står på enkäterna och kommer anslås på hemsidan.

Pris för hushållsel – priset kr/Kwh kommer att prissättas var tredjemånad enligt den beräkning och de perioder vi beskrivit tidigare. Se hemsidan under nyheter, Elpris = Spotpris = Inte sanning | Brf Skålen (bostadsratterna.se) Nästa avläsning sker 31/5 då läses förbrukningen för mars-maj av och den debiteras sedan på avierna för juli-sept.

Budget & underhåll 2022 - vi ser kraftigt ökade kostnader för el, fjärrvärme, vatten och kabel-TV utöver vad vi budgeterat för under 2022. Elkostnaderna visste vi skulle vara svåra att ”gissa”. Det är faktiskt så, att lägga en budget är en kvalificerad gissning av kostnader och intäkter. Likviditeten i föreningen är ändock god, vi kommer noga följa upp kostnaderna för just el, fjärrvärme och vatten under året, bland annat se över vårt elhandelsavtal när kostnaderna kan vara som mest gynnsamma.
Vi har budgeterat för en del inköp samt underhåll under året men i nuläget skall allt vara genomförbart.
Trapphusrenoveringen är delvis påbörjad och budgeterat för under 2022, den del som avses är plattläggningen innanför entréerna vilken ligger under budget för 2022. Resterande renovering av trapphusen är ännu inte budgeterad men kommer planeras under 2022.
Stamspolning är budgeterat för under 2022 och kommer genomföras i slutet av marsmånad.
Målning av plank och nedre balkonger är också budgeterat för och skall utföras under året, det är nog det mest omfattande underhållet, förhoppningsvis kan det påbörjas på något sätt under föreningsdagen. Slutligen så skall stenarna framför entréerna rättas till och justeras.

Fastighetsregleringen – alla överenskommelser/avtal samt ansökningar är nu undertecknade mellan alla parter och inskickade till Lantmäteriet. Se under nyheter på hemsidan Fastighetsregleringen | Brf Skålen (bostadsratterna.se)

 

 

 • December 2021

​Året som gått  - Kopierar vad jag skrev i december 2020...vilket fortfarande är hög aktuellt.
Alla har vi under det gångna året påverkats av pandemin och gällande restriktioner. Även styrelsearbetet har påverkats och kommer förmodligen att påverkas även under 2022. Vi får fortsatt räkna med att anpassa oss till olika restriktioner och ta hänsyn samt ansvar för att hindra smittspridning. Vi kan väl bara hoppas på att det vänder under 2022 och vi kan gå tillbaka till normala umgängesformer.

God Jul styrelsen önskar alla medlemmar med familj en riktigt God Jul, se länk under NYHETER

Årsplan för 2022 beslutades om på sensate styrelsemötet, där har vi planerat inte bara styrelsemöten utan även föreningsdagar & årsstämman Se Kalendern

Budget 2022 Vid senaste styrelsemötet beslutade vi om budget för 2022. Vi beslutade även om OFÖRÄNDRADE avgifter för 2022. Inför 2022 har vi budgeterat för stamspolning och justering av avloppsfall, iordningställande av golv innanför entréerna samt stenläggningen utanför. Därutöver är budgeterat för att måla planket utmed cykelbanan samt nedre balkongerna. Vi har INTE budgeterat för trapphusrenovering men har ändå börjat att planera för den. Kommer inom kort mer info om budget under Nyheter på hemsidan.

Stopp i avlopp igen Vi blev ännu en gång tvungna kalla in jourbil för att spola avlopp från kök, denna gång lgh 02. Dessa stopp gör att vi begärt in offert och budgeterat för en stamspolning under 2022, enligt planer kommer den att ske månadsskiftet januari-februari. Innan dess kommer ni få mer info om hur och när det går till. Vi kommer också i samband med stamspolning att justera fall från två lägenheters köksavlopp, lgh 02 & lgh 09, de har allt för dåligt fall ut till stammen så att avloppsvatten blir stående i rören innan huvudstammen. 

Ny medlem Styrelsen beviljade 21-11-29 medlemskap för V Eriksson i samband med köp av lgh.nr 007, Lundbladsvägen 41A, medlemskapet gäller från 22-01-05.

Fastighetsregleringen Kompletteringen till Lantmäteriet en fullmakt för ordförande JT att ensam företräda föreningen i aktuell fastighetsreglering är inskickad 11/11 och en förfrågan om att förvärva kommunal mark har den 6/12 inlämnats till Eskilstuna kommun.

Tvättider Boende ovanpå tvättstugan upplever störande ljud från tvättstugan, tidiga mornar och sena kvällar. De har ett sovrum direkt ovanför tvättstugan. Ljud från tvättvagn och tvättmaskiner stör sömnen tidiga helgmornar o ibland efter kl. 22.00. Styrelsen beslutade att informera alla att respektera tvättiderna som finns och att vi inte skall tvätta före klockan 09.00 på helger, vi skall även undersöka möjligheten till att byta till mjuka hjul på tvättvagnen.

En repris på golven i entréerna Men ändå inte, allt blir inte som man planerat. När Lunden Bygg började arbetet i entréerna konstaterar de att samtliga golv är i behov av att bilas ut mer grundligt och ny betongplatta gjutas. Det innebär nu en mer omfattande bilning och gjutning av hela betongplattan. Fortfarande gäller att entréerna stängs under tiden gjutning pågår. Se mer info under Nyheter.

Golven & plattorna Under torsdagen den 9/12 börjar Lunden Byggentreprenad med att gjuta innanför entrédörrarna. Det kan vara så att han måste bila lite mer på en del ställen där det framkommer att golvet inte är tillräckligt stumt, vilket det visat sig att så är fallet. Planen är sedan att han med början måndag 13/12 börjar plattlägga. När plattläggningen sker MÅSTE entrén "STÄNGAS" 3-4 timmar till dess att fixet härdats innan man får gå på golvet. Under den tiden blir vi hänvisade att gå in och ut i våra lägenheter via INTILLIGGANDE UPPGÅNG och VINDEN för att sedan ta sig ner till sin lägenhet. Vi kommer att sätta upp skyltar när just din trapp är stängd. I vilken ordning han kommer att plattlägga vet vi ej, dock kommer vi ta hänsyn till att det den 16/12 sker en inflyttning i uppgång A vilken INTE kommer att hindras av plattläggningen. 

 • November 2021

Kodlåsen till dörrarna är åter på plats och har samma koder som tidigare. Ett av låsen det till port C kommer att bytas då en av koderna som låset har (det finns två koder) inte fungerar. Nytt lås är beställt och förhoppningsvis blir det bytt redan under fredagen den 3/12. Vi har även låtit installera en "elektrisk låsöppnare" i trapphusen på vänster sida av alla dörrar. Ett lätt tryck på strömbrytaren "öppnar låset" och man behöver inte vrida på vredet utan bara öppna dörren.

Golven & plattorna innanför entrédörrarna kommer först att gjutas upp mot tröskeln (det som bilades bort) Byggfirman som skall göra jobbet vill avvakta till dess att den stränga kyla vi har i dag (30/11) gett sig lite. Vi har avtalat att försöka under nästa vecka. (V49) Nya klinkers för golvet har beställts, strl 30x60cm. Det är ca en veckas leverans av dem. Så gjutning och plattsättning kan ske samma vecka om vi har tur. Vid plattsättning kommer vi att stänga av respektive port för in och utpassering ett par timmar. In och utpassering som måste ske får ske via vinden och ut genom annan trapp. 

Marksten utanför entrédörrarna ligger nu efter att nya dörrar monterats alldeles för lågt och sluttar svagt in mot tröskeln och dörrarna. Detta kommer att justeras genom att de lyftes minst 10-20mm och att ett ordentligt fall ut från fastigheten skapas. Där får vi också komplettera med halvstenar in mot tröskeln, det fattas en bit nu när nya dörrarna kommit på plats. Justeringarna kommer vi inte att göra förrän till våren då vädret tillåter. Under vintern drevar vi hålet och täcker provisoriskt med list eller regel.

Entrédörrarna Leverantören "lyckades" få fel fönster levererat till sig, de hade beställt rätt men fick fel i leveransen. Vi skall få rätta som är dubbelt så tjocka monterade när de kommer. Trolig leveranstid 4-6veckor. Under tiden är fönstren provisoriskt fästa. Täcklister runt dörrar och golv måttbeställdes efter montering och är under produktion, de monteras så fort de är klara. 

Svetsarbete- torsdag den 25/11, skulle dem komma men kom i stället måndag 29/11 Sundströms för att stärka upp och svetsa en av källardörrarna. Ett av gångjärnen har spruckit. Liknande arbete är tidigare utfört på andra källardörrar. Dörrarna justerades och smordes, en dörr förstärktes med svetsning. Dem kommer tillbaka nästa vecka v49 och monterar en balk över öppningen in under trapp B & C på vilken de fäster ett dörrstopp så dörren bara går öppna 180 grader.

Nya entrédörrar- med början klockan 07:00 måndag 29/11 påbörjas bytet av våra entrédörrar. Det blir som vi tidigare skrivit ståldörrar från Thoruns i Eskilstuna, Ett glasparti övre 2/3, täckt nertill, öppningsbar ljusdörr. Dörrarna lackas i blank färg samma nyans som våra fönster. Redan torsdag 25/11 påbörjas förarbetet genom att en firma kommer för att ta bort plattorna innanför dörrarna samt bila rent sprucket golv och under dörrtrösklarna. De kommer sedan tillbaka och fyllnads gjuter samt lägger nya plattor. Se under Nyheter.

Budgetmöte - vid kommande styrelsemöte den 8/12 kommer vi besluta och fastställa en reviderad version av underhållsplanen samt ta ställning och besluta budget för verksamhetsåret 2022. Vi kommer också att lägga en planeringskalender för 2022. Vi får återkomma med mer info efter det mötet.

Åtgärdat varmvattenproblem - justeringen med varmvattnet blev mer omfattande än vi beräknat. Från början var meningen att byta ett ställdon samt en temperaturgivare till varmvattnet. Det visade sig att även värmeregulatorn blev instabil och funkade inte ihop med ställdonet sedan vid byte av den så slutade även VVC-pumpen att fungera. Allt byttes den 2/11 och efter ett par dagars justeringar verkar allt fungera.

Höjning av el-debitering- från nästa avläsning 30/11 kommer vi att höja priset på lägenhetselen till 175 öre/KWh. Kommer att debiteras på månadsavierna från januari 2022. Se mer under nyheter Höjd avgift vid eldebitering

Fastighetsboxar- det vi också allmänt kallar postboxar är levererade, lås är monterade och postfacken är uppmärkta. Nu återstår montering på anvisad plats samt besiktning innan vi kan ta dem i bruk. Se under nyheter Fastighetsboxar  

Infoblad- för nya medlemmar. Mycket information finns på vår hemsida men vi ser ändå en vinst i att ta fram ett INFO-blad för nya medlemmar där vi kort beskriver vår förening, vår hemsida och lite kring rutiner vi har i föreningen. 

 • Oktober 2021

Entrédörrar- är nu beställda och Thoruns har varit på plats (26/10) för kontroll och avstämning innan tillverkning påbörjades. Planerad leverans är vecka 47-48, exakt datum har vi av förklarliga skäl ännu inte fått.
Det skall nu till en samordning med ett annat företag vilka kommer att ta bort plattorna innanför dörrarna samt bila ut delar av den spruckna betongplattan och gjuta ny platta. Hur det kommer att ske återkommer vi till.
Samordning kommer också att ske med en låsfirma för urkoppling av låssystemet samt inkoppling av låssystem.

Avstängning av värme & vatten-tisdag 2/11.från kl. 08:00. Arbetet med utbyte av reglercentral för Fjärrvärme och Vatten påbörjas och beräknas bli klart under eftermiddagen. Se mer info under Avstängning Värme &; Vatten  

Extra föreningsstämma- kallelse till extra stämma onsdag 3/11 klockan 19:00, har anslagits på hemsidan samt delats ut i respektive brevinkast. Ärende på stämman är fatta beslut kring markregleringen mellan Skålen 3 & Skålen 1. Se underlag för beslut mm under Nyheter på hemsidan & Rubrik Extra föreningsstämma

Tjuvar -under natten mellan söndag och måndag 10-11 (troligast), hade vi tjuvar inne på gården igen. Två av plastkrukorna med Ljung, de utanför 41B & 41C, har stulits. De har sedan tömts på jord i hörnet med staketet och häcken utmed cykelbanan.
Läs mer under INTERN Info med er inloggning. 

Entrédörrar- vid styrelsemötet (6/10) beslutade vi, utifrån tidigare styrelsebeslut & fattade beslut på extra stämman (24/4), att beställa tre entrédörrar från Thoruns i Eskilstuna. Ingen tillverkare/leverantör (som vi tillfrågat) kan i plåt/stål tillverka dörrar med identiska eller liknande profil i spegeln som vi har i nuvarande dörr. De får nu i uppdrag att göra en huvuddörr & sidoljusdörr där ca 2/3 delar av övre delen är av glas medan den undre är täckt med en enkel rak spegel. 

Föreningsdag & höststädning- lördag 16/10 klockan 10:00 börjar vi årets "höströj". På programmet står, klippa häcken utmed parkeringen, ansa buskar utmed framsida, plantera vårlökar, städa källaren-tvättstugan & torkrummet. Se under nyheter Föreningsdag

Postboxar- vid senaste styrelsemötet beslöts om inköp av postbox av fabrikat Svenskboxen från SkyltAB,.3 stycken á 3 599kr, stålgrå/silvergrå om vardera 1x4fack.(strl i mm b499 h615 d301) kommer monteras i varedra trappuppgång.

Nya medlemmar - styrelsen beviljade på senaste styrelsemötet 21-10-06, medlemskap för familjen A Horvath & N Legen i samband med köp av lgh.nr 002, Lundbladsvägen 41A, medlemskapet gäller från 21-12-20.

 • September 2021

Varmvatten- Torsdag 30/9 tappade vi helt varmvattnet, efter lite felsökning lyckades vi få tillbaka varmvattnet. Ändå konsulterades till dagen efter SRT AB i Eskilstuna vilka rekommenderade att byta ett ställdon som var gammalt och redan reparerarat. Hann inte gå mer en tre timmar sedan slutade  det aktuella ställdonet att fungera. Efter ny telefonkontakt med SRT så beställde de måndag 4/10 ett nytt ställdon som skall bytas torsdag den 7/10. De rekommenderade även en del andra åtgärder i förebyggande syfte för att minska risken för legionella bakterier. Ett problem vi har är att vi sedan tidigare har byggt in våra handukstorkar på VVC systemet vilket gör att returvattnet håller alldeles för låg temperatur.

Stopp i stammen- vi har tidigare (november 2020) behandlat problem med avlopp och stammar samt eventuell stamspolning, se under nyheter Avloppsproblem | Brf Skålen (bostadsratterna.se) 
Under onsdagen 29/9 fick vi ett stopp i huvudstammen i källaren vilket vi kunde åtgärda med hjälp av spolning och rensning. Vi får i styrelsen ta upp och behandla behovet av stamspolning och lägga det till underhållsplan, rekommenderad intervall är från 5 till år. Få se om vi kan budgettera det under kommande år.

Nytt Bankgironummer- Mark Redovisarna AB avslutar från och med oktober månads avier att fakturera via deras klientmedelskonto. Alla inbetalningar av månads avier (månadsavgifterna) skall från och med oktober månads avi betalas direkt till Vårt eget BG 360-3040. Viktigt att använda rätt månadsavi samt ange rätt OCR, skulle det inledningsvis uppstå problem med OCR så går det att skriva det som meddelande om man lägger till text innan ex,  OCR och sedan numret.

Nya entrédörrar - vid senaste styrelsemötet (25/8) beslutade vi att utifrån fattat beslutet på extra stämman (24/4) välja ett förslag/offert från Thoruns i Eskilstuna. Vi valde mellan Thoruns ståldörrar och aluminiumdörrar från ett Västeråsbaserat företag. Då bägge alternativen i stort sett kostade samma och att vi tror ståldörrar har en bättre kvalitet samt att Thoruns är ett lokalt förtag föll valet på deras förslag. Vi är dock inte helt "nöjda" med deras förslag då stämman beslutat att nedre delen skall vara täckt och att dörren helst bara skall ha ett fönster, samt att vi önskar mer profil på dörren. Därför har vi återkopplat till dem och framfört våra önskemål enligt fattat stämmobeslut. Vi återkommer när vi fått deras svar för att presentera deras förslag för medlemmarna.

 • Augusti 2021

Vår Historia- Föreningens historia, redan från när Landstinget köpte marken och sedan viktiga beslut, händelser, kostnader mm samt en beskrivning av var Lundbladsvägen fått sitt namn ifrån fins att läa på vår hemsida under fliken Vår Historia

Jubileumsfest- efter en fin och varm sommar kom hösten på en gång. Föreningens 30års jubileum inleddes trotts gråkallt väder och regnet i luften ute med mingel och en kortare tipspromenad. Resterande ute aktiviteter förlades till källaren. I god grannars gemenskap intog vi sedan en italiensk buffé och dryck i föreningslokalen.  

Stenpartiet- som ni säker uppmärksammat så har stenpartiet grävts ur under våren och sommaren. Under hösten kommer en del återplantering att ske, i första hand skall vi ta vara på växter som finns i trädgården, några inköp kommer att ske. Allt blir inte återplanterat under hösten utan fortsättning sker våren & hösten 2022 sedan kanske vi hittat rätt plantering.

 • Juni 2021

Styrelsens konstituerande - efter årsstämman konstituerade sig styrelsen för kommande år på följande sätt, Ordförande J Törnblom, sekreterare J Lundberg och kassör J Mc Nicholas. 

Årsstämma 2021 - avhölls en solig kväll utomhus, nyval i styrelsen 2år av J Mc Nicholas samt omval 2år av J Lundberg. Som revisor på 1år valdes S Szorath och till valberedning valdes I Levin.

Inköp av grästrimmer - föreningen har köpt in en Husqvarna batteridriven grästrimmer. Avsikten är främst för att hålla tillbaka gräset under och kring planket på baksidan. Det höga gräset är inte bra i längden för planket och kan vi hålla det kort så förlänger vi livslängden på planket samt ökar på underhållsintervallet. Kommer att lägga ut en liten beskrivning på användandet av trimmern. (det är inte svårt) Naturligtvis kan den användas till att trimma gräs på flera ställen på gården.

Nya el dragningar- som ni kanske uppmärksammat har Kjula El varit här några dagar, de har dels dragit om el från några bostadsrätter på bottenvåningen, från deras uttag vid uteplatser/balkonger till respektive förråd, (låg tidigare på föreningens gemensamma el) De har även bytt samt installerat några uttag och flyttat kontakten för belysningen i cykelrummet till att numera sitta på högersida omedelbart innanför dörren. Två nya uttag i garaget på väggen mot garagedörren, meningen är att i de två övre hyllorna i däckhyllan skall vi lägga hyllplan så att föreningens bensin, olja, instruktionsböcker, laddare mm skall stå på dessa, därför har två uttag till laddare dragits till den väggen. Förmodligen köper sedan föreningen in en ny hylla med placering i garaget där varje bostadsrätt får en del till förvaring av bilartiklar, tvätt utrustning, spolarvätska mm.

Fördjupning och föklaring- kring årsredovisningen för 2020 ligger också under nyheter, där finns kopplingar till aktuella dokumnet inför årsstämman. Kolla sidan Årsredovisning 2020

Värde Solel- finns uppdaterat på hemsidan under nyheter & Värde solel 2020

TV störningar- efter att under en tid haft störningar i vårt kabel Tv nät så hat Bild AT mätt signalen samt justerat den, förhoppningsvis funkar det bättre nu. se mer under TV störningar

 • Maj 2021

Kallelse till årsstämma- ligger uppe på hemsidan Kallelse till Årsstämma 2020 samt har delats ut i respektive brevlåda, har du inte möjlighet att komma lämna fullmakt till någon. 

Nya entrédörrar - vid extra stämman beslutades att vi skall byta ut portarna till målade metalldörrar (samma färg som nuvarande), vi kommer att påbörja framtagandet av förfrågningsunderlag samt allmänna föreskrifter, kravspecifikation så vi kan få ett bra underlag till att ta ställning till. Vi återkommer när vi påbörjat processen och fått in förslag.

Problem med eldning- två lägenhetsinnehavare (lgh 10 & lgh 04) har under en längre tid haft problem med att det ryker in från varandra då de eldar i sina kaminer. Eskilstuna sotnings AB gav vid senaste sotningen ett förslag till att åtgärda problemet. Det innebär att en plåtslagare kommer att förlänga en av lägenheternas kanal, förhoppningsvis försvinner problemen.

Anskaffande av pergola - styrelsen har tidigare beviljat en lägenhetsinnehavare upprättande en pergola, beslutet gäller att alternativt anskaffa en fristående terrasmarkis. 

Ny port/dörr på uteplats - i nuläget finns tre dörrar till de fyra uteplatserna tillhörande lägenheterna i markplanet. Begäran om att få bygga port/dörr till den fjärde lägenhetens uteplats har beviljats av styrelsen.

Cykelförrådet- Det är många cyklar i förrådet, se nyhet Cykelförrådet. Om vi alla hjälper till att ställa ihop cyklarna efter användandet så. finns det plats för alla. Om du vet du har trasiga cyklar eller cyklar som du inte kommer att använda, kan du hjälpa till att öka tillgängligheten i förrådet genom att plocka bort dem. 

Nya eldragningar- elektriker kommer den närmaste tiden att dra nya ledningar i källaren. Det är elledningar från uttag vid balkonger på bottenvåningarna (tre av lgh.) som skall dras om til respektive förråd, elen ligger i nuläget på fastighetsgemensam el. Samtidigt kommer de att sätta upp ett antal nya uttag samt flytta strömbrytaren i cykelförrådet till höger sida innanför dörren (nu sitter den på mitt pelaren mellan de två dörrarna)

Kabel Tv-nätet - fortsättning vi beslutade på senaste styrelsemötet att utredningen kring vårt kabel Tv nät skall påbörjas under hösten med den nya styrelsen. MEN då det uppstod nya problem 20/5 så har jag FELANMÄLT våra problem till BildAT. De kommer under någon av de närmaste veckorna komma hit och mäta signalerna i vårt TV kabelnät, man börjar att mäta i överlämningspunkten och från förstärkarna. Sedan kan vi gå vidare OM det efter att vi fått resultatet av den mätningen. De förklarade att IP-Only håller på att byta ut olika delar i fibernätet för att kunna öka på hastigheten i fibernätet DETTA KAN påverka våra TV signaler.  Vi börjar med att mäta signalerna sen får vi se om/hur vi går vidare.

 • April 2021

Kabel Tv-nätet - vi skrev under Nyheter 2020-09-02 angående utredning av vårt Kabel Tv nät. Vi har inte till fullo hunnit klarlägga allt kring villkor, önskemål och möjligheter. Vårt avtal löper ut 22-02-28 och förlängs sedan med ett (1) år i taget om vi inte sagt upp det senast 6 månader innan.
Vi beslutade därför på senaste styrelsemötet att fullfölja den utredning vi hade tänkt och göra utredning grundligt och inte förhasta något beslut vilket innebär att vi INTE säger upp något avtal i år. OBS att något beslut om uppsägning framöver inte har fattats, bara beslut om att vi vill göra en grundlig undersökning kring Kabel TV. Vi återkommer med mer info och frågor kring TV utbud samt kabel TV senare, bland annat har vi tänkt dela ut en enkät till alla beträffande möjligheter och önskemål kring TV.

Inför EXTRA föreningsmötet - du har väl tagit tillfället att bekanta dig med vilka val vi skall göra den 24/4. Gå förbi föreningslokalen i källaren och titta på de olika valen vi har att ta ställning till den 24/4.

Nytt kodlås - Kodlåset till port 41A gick tyvärr sönder och har nu bytts ut till ett nytt.

Fastighetsboxar & Postnord - Styrelsen diskuterade förslaget och vad som framkommit i ärendet. På det underlag vi tagit fram samt vad PTS skriver beträffande riktlinjer och föreskrifter gällande postutdelning och hur andra av PTS utfärdade föreskrifter och allmänna råd följs och efterlevs att vi finner det förslag till lösning vi erhållit vara en bra lösning utifrån det första förlaget vi fick.

Föreningsdag/Vårstädning - Lördagen den 24/4 genomför vi vårens föreningsdag. Vi börjar dagen klockan10:00 med ett EXTRA FÖRENINGSMÖTE ute där vi skall besluta om inriktningen & utseende på våra portar. Se under Nyheter EXTRA FÖRENINGSMÖTE.
Tänkta arbetsuppgifter under föreningsdagen är:

 • Gallrar samt beskär buskaget i stenpartiet 
 • Gräva ur samt rensar ogräs mm i stenpartiet
 • Krattar gräsmattan
 • Städa källargången och tvättstugan.

Allt kommer kanske inte att hinnas med men gör det som hinns. 

Anskaffande av pergola - styrelsen beviljade efter ansökan från en bostadsrätt att på sin bostadsrätt upprätta en pergola. Vid samma möte beviljade också styrelsen två andra bostadsrätter att tillsammans lägga plattor till en uteplats om ca 15 kvadrat på framsidan av föreningens tomt, detta möjligt enligt ett beslut sedan föreningsmöte 2004-05-23. Plattorna kommer att läggas i den vid mötet 2004-05-23 markerade platsen strax väster om stenpartiet.

Bokslutsmöte- vid senaste styrelsemöte vilket också var bokslutsmöte godkände styrelsen årsredovisningen samt fastställde resultat samt balansräkningen och resultatdisposition. Mer om Verksamhetsberättelse och årsredovisning och solcellsproduktionen kommer att presenteras framöver på hemsidan under Nyheter.

Sotning & Brandskyddskontroll - under onsdagen 14/4 utfördes sotning & brandskyddskontroll av samtliga eldstäder i fastigheten. På eftermiddagen samma dag erhöll vi protokoll från brandskyddskontrollen och samtliga eldstäder är godkända utan anmärkning som föranleder vidare utredning.

 • Mars 2021

Post Nord har tillskrivit oss om förändring av postmottagningsanordning i fastigheten gällande uppgång 41C. De har en uppfattning om att vi i den uppgången har färre än fyra (4) mottagnings ställen, i så fall skulle vi räknas som villafastighet med följd av helt andra utdelningskrav. De stödjer sina krav på av PTS (Post och telestyrelsen) författningssamling PTSFS 2008:6  Det skulle kunna innebära att vi kan få ett gemensamt utdelningsställe vid ex. tomtgräns(enskilda postlådor på gatan) eller enligt deras andra förslag ett (1) gemensamt utdelningsställe i fastighetboxar i uppgång 41B.
Vi har påpekat deras felaktiga uppfattning beträffande antalet utdelningsställen samt vår syn på  Allmänna Råd och att vi därav inte anser de de har något lagstöd för att kräva vare sig fastighetsboxar eller att låta bonde i uppgång 41C  hämta sin post på Postnords brevbärarkontor vilket skulle vare innebörden om  vi ej skulle följa deras anvisningar.
Vi har konsulterat jurister på Bostadsrätterna, de har samma uppfattning som vi. De rådde oss att framföra de felaktigheter som postnord hade beträffande antalet utdelningsställen samt att påpeka vår synpunkt på felaktigheter i deras skrivelse. De rådde också till att vi skulle ta kontakt med postnord för att diskutera deras krav. 
Vi har haft ett flertal kontakter med Postnord och efter diskussion beträffande utdelningsställen framkom vi till ett förslag att vi kan få installera fastighetsboxar i varje trappuppgång (fyra (4) stycken i varje) uppgång.
När det gäller det förslag vi erhöll skall det ställas mot det förslag (krav) vi först erhöll samt faktiskt vad PTS skriver på sin hemsida beträfffande deras författningssamlingen och Allmänna Råd där de nämner att:

 • Riktlinjerna för hur Postnord ska bedriva sin utdelningsverksamhet återfinns i PTS allmänna råd. Detta innebär att Postnord kan anvisa en plats för var postlådan ska stå om detta bedöms nödvändigt för att underlätta utdelningsverksamheten.
 • Varken PTS eller Postnord (eller någon annan postoperatör) kan kräva att det installeras fastighetsboxar i en fastighet. Däremot offentliggör Postnord på sin webbplats de närmare specifikationer som gäller för fastighetsboxars utformning och placering.
 • Om en fastighetsägare frångår PostNords offentliggjorda specifikationer, på ett sätt som postoperatören inte finner godtagbart från arbetsmiljö- eller effektivitetssynpunkt, kan PostNord, enligt PTS allmänna råd (PTSFS 2008:06), hänvisa postmottagarna i fastigheten att hämta ut sina försändelser på det utlämningsställe som postoperatören anvisar.
 • Om man som postmottagare har synpunkter på hur Postnord efterlever de allmänna råden kan man få sin sak prövad i Rådet för utdelningsfrågor, som är en central instans inom PostNord. I den här typen av ärenden bedömer rådet för utdelningsfrågor om det i det enskilda fallet kan anses motiverat med flytt av postmottagarens postlåda. 

Vi kommer att på styrelsemötet i april ta beslut beträffande hur vi skall ställa oss till det som det förslag som vi erhöll. Vi återkommer i frågan.

  Nya portar - vi har tidigare skrivit om att beslut finn vi skall byta ut våra entré portar. Nu finns i föreninglokalen anslaget förslag/underlag för beslut om hur våra portar skal se ut. Gå ner i källaren för att bekanta dig med de olika alternativen, så att du inför EXTRA FÖRENINGSSTÄMMAN den 24/4 kloxkan10:00 har fattat din uppfattning om hur du vill att våra portar skall se ut. Se också under NYHETER samt kallelse till extrastämma.

 • Februari 2021

TV-avbrott Problem med vårt Kabel-TV-nät Vi har fel i vårt TV-kabelnät vilket anmäldes den 4/2 till AT Installation (BildATse) Felmeddelande är Svag eller Ingen Signal. Både SAPPAS hemsida samt IP-Onlys hemsida är numera uppdaterad om avbrottet. På IP Onlys hemsida kan man läsa att felsökning pågår och att beräknad reparation skall vara utförd den 8/2 kl 16:00. Vi får hoppas på att felet åtgärdas och vi får tillbaka vår Kabel TV signal under måndagen 8/2.Uppdatering och status SE under Nyheter 

 • Januari 2021

Höjd avgift Fjärrvärme, Det rörliga energipriset på Fjärrvärme höjs från 1 februari med 1,3% till 404kr exkl. moms, dvs en ökning med 1000 - 1500 kr/år. Är beräknat i budgeten 2021..

Höjning renhållningsavgift, ännu ej beslutad av EEM, beslutas i april, beräknad snitt ökning ca 2%, ej till fullo beräknat i budgett, oklart hur det påverkar oss eftersom en del av det nya förslaget innebär en sänkning av den fasta avgiften.

Redovisarna AB, vår ekonomiska förvaltare har sedan från 4/12 2020 ny ägare, den nya ägaren är MARK fastighet Mälardalen AB. De kommer att jobba på samma sätt som tidigare, Gunilla jobbar kvar medan Christer kommer gå i pension i april 2021.

Solcellsproduktion och inkomsten för såld el för 2020 blev bra mycket lägre än tidigare år, mycket beroende på en regnig eftersommar samt OTROLIGT låga elpriser både på såld samt köpt el. Kommer att redovisas under NYHETER samt årsredovisningen 2021 då alla utgifter & inkomster har fallit på plats.

 

 

 • December 2020

​Året som gått och 2021 - Alla har vi under det gångna året påverkats av pandemin och gällande restriktioner. Även styrelsearbetet har påverkats och kommer så att göra även under 2021, vi får räkna med att anpassa oss till rådande restriktioner och ta hänsyn samt ansvar för att hindra smittspridning. 

Årets sista styrelsemöte – avhölls i slutet av november. Mötet beslutade om oförändrade årsavgifter för 2021 samt fastställde budgeten och årsplanering för 2021. Vi har planerat in föreningsdagarna, datum för årsstämman och en dag för en jubileumsfest, men måste vara öppna för justeringar i planeringen på grund av rådande läge samt vilka råd och anvisningar som gäller vid aktuell tidpunkt. (beträffande planering och jubileumsfest läs mer nedan)

Digitala möten - i anledning av rådande pandemiläge samt gällande restriktioner har vi inom styrelsen börjat titta på digitala möten. Vi får räkna med att vi under hela 2021 på något sätt kommer att påverkas av olika restriktioner. Årsstämman är i nuläget planerad hållas utomhus, jubileumsfesten kan förhoppningsvis hållas utomhus och Corona säkrat. Det som vi däremot tittar på är om vi måste hålla extrastämmor och på vilket sätt. Därför kanske en del av er uppmärksammat ni fått ett mail där jag inbjudit er till att gå med i en TEAMS grupp. Återkommer senare beträffande detta, när vi ser om det är just den plattformen vi skall använda.

Budget för 2021 – ekonomin är god, även om priserna för vissa tjänster ständigt ökar (mer om det senare under året) Vi har under många år amorterat av på våra lån vilket bland annat gjort att vi har väldigt låga kreditkostnader och räntekostnader. Det har gjort att vi kunna skaffa oss utrymme för investeringar och underhåll samt sparat pengar i kassan. Inför året slut ser det preliminärt ut att vi kommer att öka på kassan med ca 110tkr och inför 1/1 2021 ha en ingående kassa på drygt 330tkr. Vi har inför 2021 budgeterat för byte av entréporter, målning av nedre balkongerna (planket/staketet mot cykelbanan planeras till 2022) samt en uppfräschning av det vi kallar stenpartiet, alla budgeterade kostnader täcks inom ramen för kassan, enligt beräkningarna skall vi vid årets slut ha ca 110tkr i kassan.

Målningen av balkongerna- det finns ett behov av att styrka överliggare samt plank på nedre balkongerna, vi har budgeterat för material (färg) Mer om arbetet få vi återkomma till under 2021.

Uppfräschning av stenpartiet- ett arbete som vi får utföra helt själva. Vi kan börja redan i vinter med att gallra ur samt beskära eller toppa de träd (buskaget) kring stenarna. Under våren får vi börja med att gräva ur samt rensa och gallra för att återplantera. Visionen och önskemålet är att återställa det smycke som tidigare fanns av ett ständigt blommande och grönt parti. Här är inga stora summor avsatta, kanske kan vi föryngra och förnya växter på annat sätt. Finns även förslag på att skaffa flaggstång, inget som finns med i årets budget men som man kanske kan planera i samband med uppfräschningen.

Byte av entrédörrar - vi håller på att ta fram en presentation på tre förslag till portar. Vi vill ha medlemmarnas synpunkter för att få ett brett underlag i vårt beslut hur vi skall gå vidare. Det handlar om att välja mellan ekdörrar, målade trädörrar eller målade plåt/ståldörrar samt lite om fönster på dörrarna. Detaljer och tillverkare kommer styrelsen välja efter det underlag som vi kommer fram till.  Vi kommer presentera detta, men på grund av rådande läge samt restriktioner har presentationen tagit lite längre tid. Det är här vi tittar på att ev. kunna använda en digital plattform.

Jubileumsfest – vid mötet beslutade och budgeterade vi också för en Jubileumsfest – Brf Skålen 30år, lördagen den 28/8 2021. En festkommitté utsågs, bestående av Marie W, Pia P & Catharina F, de återkommer senare under våren med närmare planering. Vi håller också på med att ta fram historik kring kvarteret Skålen och vår förening, kommer att presenteras under våren. Se även Jubileumsfest

Årsplanering – Under länken KALENDERN kan ni läsa mer detaljerat kring åretsplanering. Föreningsdagen på våren är planerad till lördag 24/4, årsstämman 2021 planerad till onsdag 16/6 samt Brf Skålens Jubileumsfest lördag 28/8.

Fastighetsregleringen den har tillfälligt ”stannat upp” på grund av rådande läge. Coronasjuk personal på regionen har gjort att vi inte i nuläget kunna gått vidare. Vi avvaktar läget och återkommer i frågan när vi vet mer.

Självservice av tvättmaskinerna - vid senaste servicen av tvättmaskinerna fick vi tips på en självservice av tvättmaskinerna. Tipset var att 1gång/månad köra tvättmaskinerna tomma på program 95grader vittvätt utan sköljmedel och tvättmedel. Det rensar maskinerna från avlagringar samt tvättmedels rester. Se mer under nyheter Självservice tvättmaskiner. 

Avloppsproblem – som ni läst under nyheter på hemsidan har vi haft en del avloppsproblem de senaste åren. Tror dock att vi gemensamt kan lösa dessa, genom att vara uppmärksamma, förebygga och hindra problemen innan de blivit stora och akuta.

 • Oktober 2020

Under reparation -Strömbrytaren (den orangea) till  Electrolux dammsugaren i tvättstugan är delvis trasig. Ett utmattningsbrott på tryckknappen/strömbrytaren gör att den inte stannar kvar i sin hållare. Vi har tillfälligt tagit bort fjädern till knappen som trycker tillbaka knappen. Knappen ligger nu löst på strömbrytaren.  Det går fortfarande bra att slå av och på dammsugaren med den orangea knappen bara man använder fingrarna och inte foten. En ny knapp kommer att beställas. 

 • September 2020

Höstens föreningsdag- Lördagen den 17 oktober kl. 10:00-14:00 Föreningsdagen skall i första hand ses som en socialsammankomst, där medlemmar kan träffas och umgås. Dock är det alla känt att vi fortfarande lever i en pågående pandemi, alla måste ta särskild hänsyn samt ansvar till att begränsa spridning av Coronaviruset. Därför planerar vi lägga den mesta av föreningsdagens aktiviteter utomhus. Skulle vädrets makter lägga hinder till att fika eller äta utomhus får vi lösa det ändå på något sätt, bara vi alla tänker på att visa hänsyn samt respektera varandra. Läs mer info om Höstens föreningsdag Här.

Sortering hushållsavfall- har uppdaterat hemsidans första sida Huvudmenyn "Återvining" . EEM har i skrivelse till alla flerbostdshus vilka har färgsortering understryka vikten av att vi sorterar v¨årt hushållsavfall rätt. Finns information i undernivån om "Felsortering" samt länkar till sorteringsguide hos EEM. Här är länken till Huvudmenyn Återvinning

Service av tvättmaskiner - utfördes i början av september, en tömningsventil till den äldsta maskinen fick bytas, det visade sig att den hade stått öppen vid några tillfällen. Byttes innan den helt gick sönder. En tryckutjämnare för mätning av vattennivån var igensatt av tvätt och sköljmedel, gjordes också rent. Torktumlaren har vi valt att inte serva, den får gå till den ger sig.

Bostadsrättstillägg- vi har en fastighetsförsäkring genom Bostadsrätterna och Söderberg & Partner. Styrelsen har funnit det tryggt och säkert att teckna ett GEMENSAMT BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Den börjar gälla omedelbart. Det innebär att redan nu du kan, om du vill, säga upp ditt privata bostadsrättstillägg hos din försäkringsgivare. (Se mera kring tillägget under Nyheter på första sidan)

Fastighetsregleringen- Vi måste inom snar tid skriva ett avtal med Region Södermanland kring fastighetsregleringen mellan Skålen 1-2 & Skålen 3. För att kunna skriva ett avtal kring fastighetsreglering och inköp av tomtmark MÅSTE DET TILL ett STÄMMOBESLUT, vi kommer att kalla till EXTRA STÄMMA kring den punkten.  LÄS MERA på första sidan under Nyheter kring hela förslaget kring fastighetsreglering.

Kabel-TV - avtalet med BildAT går ut 2022, vi måste redan nu utreda och klarlägga på vilket sätt vi bäst skall ta ner TV utbudet i föreningen. Kabel TV genom koaxialkabel eller fiber eller ren fiber, öppet eller kollektivt. (se mer under Nyheter på första sidan)

Föreningsfest- föreningen firar 30år som BRF nästa år. Vi kan redan nu berätta att det planeras för ett 30års kalas, troligen kring månadsskiftet augusti /september 2021. (se mera under Nyheter på första sidan
Förra årets föreningsfest i samband med föreningsdagen blev mycket uppskattad, vi hade först tänkt gjort något liknande i år men som ni förstår så kan vi inte fullfölja dem planerna i rådande läge. Vi har ändå tänkt att bjuda på någon form av förtäring i samband med föreningsdagen lördagen den 17/10, vad det blir och hur vi löser det får anstå till dagarna närmast då vi möjligen kan spå vädret.  Planerna är att vi skall hålla det utomhus. 

 • Augusti 2020

Skadedjursanering- i mitten av augusti invaderades vi av getingar i föreningslokalen. Boet lokaliserades senare till murstocken uppe i skorstenen. Efter sanering verkar det som getingarna försvunnit för den här gången. Skulle du drabbas av något skadedjur kontakta någon i styrelsen så kan vi anlita Anticimex eftersom vi i vår fastighetsförsäkring har ett skydd mot skadedjur. Se under nyheter.  

SEMESTER- efter semester är vi igång igen med styrelsearbetet den 13/8

 • Maj 2020

Konstituerande- Styrelsen som valdes vid årsstämman 2020-05-24  konstituerade sig enligt följande: Ordf/Jan Törnblom, Kassör/Johan Lundberg, Sekreterare/Eugenie Pettersson, Supleant/Jonas Zetterberg. Vid mötet beslutade styrelsen om att anta en reviderad arbetsbeskrivning samt en reviderade underhållsplan vilken tidigare framtagits, att gälla för verksamhetsåret 2020. Beslut fattades också om gällande attestregler för styrelsen. Ny plan (datum) för styrelsemöten togs också för hösten 2020.

Underhållsplan& Inveteringsplan - Berättade (här nedan) att vi på senaste styrelsemötet fortsatte arbetet med att följa medlemmarnas förslag på förbättringsåtgärder lämnade 2017 & 2019 och att vi reviderade underhållsplanen. Har också tidigare nämnt att vi under hösten 2019 arbetade fram en verksamhetsplan. Den har nu renskrivits och lagts ut på hemsidan i undermenyn BRF Skålen, på den sidan liger också en länk till den nyreviderade underhållsplanen.

NU händer det saker- Nu sjunger renoveringen av det gröna huset på sista versen. I dag fredag 15/5 hade man slutbesiktning av inre området. Yttre kvarstår där man bland annat under helgen 16 - 17/5 kommer att sprutmåla fasaden på framsidan. Ingen kan väl undgå att det är tre nyanser av grönt. Förutsätter att resterande del av fasaden också kommer att målas. Snart börjar man plocka bort staket samt baracker och iordningställa inne på gården, bland annat kommer man justera till området där barackerna stått och så gräsmatta. Framför där barackerna nu står kommer man sedan att att anlägga ett cykelförråd, hur eller omfattningen av det vet jag inte. Under månadsskiftet maj/juni kommer man plocka in inventarier och någon gång i juni räknar man med att nya hyresgäster kommer att bo i det gröna huset. 

Markregleringen - Vi lämnade redan i oktober 2017 ett förslag gällande markreglering till Landstinget. Det avsiktsförslaget har de muntligt bifallit (se medlems INFO oktober 2018). Dock kom vi överens om att göra regleringen när renoveringen av gröna huset var klar. Vi kommer nu att ta upp och inleda fortsatt reglering beträffande marken. Inga datum eller kontakter i den frågan är tagna men kommer att tas omgående. Vi återkommer närmare när vi hört deras avsikt. Vår avsikt är som vi skrev att vi skiftar de platser som de har haft inne på gröna gården (även på gavlen) mot att vi tar över de första fem parkeringsplatserna (1-5) vilka de fick av kommunen för ett år sedan. Sen måste vi ansöka hos kommun om att köpa en yttre remsa ca 10 x 1 m av trottoaren så vår gräns livar med den nya gränsen. ÅTERKOMMER I DEN FRÅGA när vi vet mer. 

Undergjutningen av plintar- Entreprenören meddelar de n 13/5 att han kommer fredagen den 15 maj. Hoppas det funkar för alla. NU under dagen den 15/5 utfördes gjutningen.

Läckage - Det blev en mindre och billigare reparation av den läckande ventilen i Undercentralen. Byte av packbox till ett ställdon utfördes 13/5 klockan 13:00 av SRT, arbetet tog ca 30 min, nu verkar det vara OK.

Underhållsplan& Inveteringsplan - Vid senaste styrelsemötet fortsatte arbetet med att följa medlemmarnas förslag på förbättringsåtgärder lämnade 2017 & 2019. Vi har tidigare upprättat en underhållsplan, den reviderades nu och tillsammans med en investeringsplan utgör den grunden för kommande förbättringar och underhåll. Syftet är att, på ett tidigt stadium, ge oss kännedom om framtida avsättningsbehov och kostnader för underhåll och förbättringar. Planen utgör underlag för budgetarbetet, avsättningen, kassaflödesanalysen samt den kortsiktiga och långsiktiga planeringen av underhåll och investeringsåtgärder.
Vi beslutade i ordning att prioritera renovering av våra portar, trappuppgångar och sedan göra klar markregleringen och att förbättra parkeringen med nya elstolpar samt laddstolpar. Omfattningen och hur allt skall genomföras kommer att kommuniceras med alla medlemmar. Vi påbörjar arbetet för att ta fram underlag för beslut med portar och trappuppgångar. Något beslut eller uphandling har INTE skett vi har bara begärt in uppgifter för en planering.
Löpande mindre underhåll kommer att kunna utföras under tiden.

Årsredovisning - för verksamhetsåret 2019 finner du här.

Beslut undantag - från föreningens stadgar. För att möjliggöra att så många som möjligt skall kunna närvara på något sätt eller genom ombud. Har föreningen vid senaste styrelsemötet 2020-05-06, beslutat enligt gällande lag (tillfällig sådan) att utöka möjligheten till att utse ombud samt att ombud även får representera fler än en person. (se kallelsen eller Beslut på hemsidan Nyheter

Kallelse - till årsstämman, alla skall ha fått kallelse i brevlådan samt mail om att info o kallelse ligger på hemsidan. Om du inte har möjlighet att närvara vid stämman låt din röst bli hörd genom att utfärda en fullmakt. Se info. OBS! enligt plan hålles stämman utomhus.

Undergjutningen av plintar- Entreprenören fått uppdraget att undergjuta vid våra balkongfästen, uppger den 6/5 att han planerar utföra jobbet i mitten av vecka 20 (11-15 maj)

Läckage - En packbox till ett ställdon i Fjärrvärmeanläggningen droppläcker. Vi har konsulterat & kontaktat Svensk Rör Tjänst (SRT), reparation kommer att ske inom kort. Vi byter packbox och skulle inte det räcka återköps boxen och i stället byts både ventil och ställdon.

Energideklaration - Det blir samma ingenjörsfirma som utförde förra energideklarationen - PL Ingengörsteknik - han har fått alla handlingar och han kommer för intervju samt besiktning tisdagen den 26/5. Efter det sker en diagnos och analys samt ev. åtgärdsförslag och dokumentation samt registrering hos Boverket.

Föreningsdagen - Allt och lite till som var noterat på "att göra lista" inför föreningsdagen är nu utfört, kvarstår en liten bit målning. Styrelsen vill ge ett stort tack till alla på det sätt ni bidragit.

 • April 2020

Undergjutningen av plintar- till balkongerna. Klart med entreprenör till det jobbet. Han meddelar oss 1-3 dagar innan han kommer, han planerar har för avsikt att utföra jobbet inom de kommande två veckorna. Beräknad arbetsåtgång 1-2 dagar.

Föreningsdagen- vi har skapat en "att göra lista" inför föreningsdagen, se under nyheter Inför Föreningsdagen, så att alla medlemmar får möjlighet att deltaga och bidraga på sitt sätt till föreningsdagen.

VIKTIGT INFO- ang Föreningsdag och Årsstämman- se under Nyheter Föreningsdag/Årsstämman

OBS ! NYTT DATUM- för årsstämman beslutat till söndag den 24/5 klockan 14:00. Eftersom stämman planeras hållas utomhus valdes att förlägga den till mitt på dagen då det förhoppningsvis är varmare än på kvällen. 

Bokslutsmöte- vid styrelsemötet 1/4 godkändes och undertecknades årsredovisningen efter genomgång av revisornsrapport. Vi fattade också beslut om dag för årsstämma till söndag 24/5 kl. 14:00 (tidigare årsplan 27/5)

Ny portdod- som ni märkt så bytte vi portkod 26/3, en av kodläsarna krånglar, vi provar med att byta kod, vilket vi bör göra en gång/år.

Elkonsumtion & kostnad- NU FINNS information & sammanställning  av vår elförbrukning, solcellsproduktion, kostnad samt värde av Sol-El 2019 Läs under nyheter på Hemsidan. (Justerad och uppdaterad 1/4)

Balkongerna- TRE SMEDER har nu justerat balkongerna, de skall nu ha rätt fall och inte "hänga". Återstår nu att undergjuta vid varje pelare, vi har för avsikt att få det åtgärdat rätt omgående. Sedan måste 5-6 balkongbrädor som lossades när man höjde balkongen justeras och fästas i aluminiumprofilen igen, läs under Nyheter Justering Balkonger.

 • Mars 2020

Elkonsumtion & kostnad- Kommer inom kort att lägga ut information & sammanställning  av vår elförbrukning, solcellsproduktion, kostnad samt värde av Sol-El 2019 Läs under nyheter på Hemsidan.

Viktiga datum- våren 2020. Föreningsdag och vårstädning Lördag 25/4 & Årsstämma Onsdag 27/5.

Renovering av trapphusen- vi har begärt in offerter på renovering av trapphusen. I första skedet kommer offerterna verka som ett stöd vid prioritering och framtagning av en investeringsplan. Vi har begärt in uppgifter för målning av trapphus, räcke, källar-vindsdörrar byte av entrédörrar samt plattor och armaturer i trapphusen. Vi vill skaffa oss ett brett underlag för att se vad vi kan göra. Vad som kommer att göras eller i vilken ordning kommer vi ta beslut om när vi fått prisuppgifter. Då återkommer vi för att ta in medlemmarnas synpunkter.

Balkongerna- TRE SMEDER har fått i uppdrag att justera våra balkonger, de påbörjar arbetet i bästa fall redan kommande vecka 16-20 mars, läs mer under Nyheter Justering Balkonger.

Dags att motionera- till årsstämman 2020, skall vara styrelsen tillhanda senast 31/3, skriv din motion här Motion till Brf Skålen 

Årsredovisning för 2019- ett förslag till årsredovisning har presenterats från Redovisarna AB och efter några justeringar så har revisorn redan påbörjat revision av verksamhetsåret 2019. Kommer lägga ut redovisningen i sin helhet innan årsstämman (27/5). Dock finns redan nu Nyckeltal & Ekonomiska tal i flerårsöversikt presenterade på hemsidan under fliken NYCKELTAL.

Energideklaration- vi håller på att ta fram en ny energideklaration, skall uppdateras var 10:e år. Den kommer utföras inom kort, vi har begärt in offerter från flera entreprenörer.

"Ny" Hyvelbänk-vi har fått en begagnad hyvelbänk från Strigeln, den står numera i snickarrummet.

Namntavlorna- i trappuppgången har uppdaterats med nya bokstäver så att de är lika. Vi tittar också på att uppdatera namn på respektive brevlåda.

 • Februari 2020

Nya medlemmar - styrelsen beviljade på senaste styrelsemötet 200204,  medlemskap för  M E & K E köp av lgh.nr 007, Lundbladsvägen 41B. Inga andra frågor lyftes på detta möte utan hänskjuts till nästa styrelsemöte 200304.

 • Januari 2020

Investeringsbudget- Vid senaste styrelsemötet påbörjades ett utkast till investeringsbudget samt en revidering av underhållsplanen. vi får anledning återkomma när dessa är fastställda. 

Balkonger- Vi beslutade på mötet att vi skall göra en SÄKRING av balkongerna. Livslängden på balkonger är ca 50 år, våra balkonger installerades 1993. Vi menar att kostnaden för att  säkra våra balkonger måste ställas i proportion till den avskrivningstid som återstår, därför söker vi en lösning som är ekonomisk försvarbar men som framför allt innebär så liten inskräkning och påverkan av tomter. En större omfattande renovering skulle innebära ett större avbräck av nyttjandet men även en merkostnad när det gäller återställande av tomterna. Vi återkommer när vi fått förslag på hur vi skall göra. 

Sopsortering- Det har framkommit att det i våra sopkärl ibland ligger oförpackade sopor (bland annat oförpackade kartonger) . ALLA sopor skall förpackas och knytas ihop (med dubbelknut) i  de tillhandahållna färgpåsarna eller i egen påse för övrigt avfall. Framöver kommer vi förmodligen även av kommunen att berikas med en (ny) påse för övrigt avfall, troligen svart. Man får inte lägga oförpackade sopor i våra sopkärl.  Vi är fullt medvetna om att förbipasserande KAN använda våra kärl till att slänga sina "lösa sopor", däremot måste vi själva se till att sortera och förpacka rätt så att det inte finns lösa sopor i våra kärl. Lägger ut en länk till ESEM där man kan läsa mer mer om färgsortering. Kommer också inom snar tid att uppdatera eller fylla på fliken på hemsidan under "Återvinning".  Här kommer ett antal bra länkar för färgsortering: SORTERINGSGUIDEN, FÄRGSORTERING, FÄRGSORTERING LÄGENHET, PLAST ÄR INTE ALLTID "PLAST", mer info kommer att läggas på hemsidan inom snar tid.

Laddstolpar- förfrågan har inkommit om föreningen har för avsikt att skaffa laddstolpar och söka bidgrag därför. Ja föreningen har och kommer att skaffa laddstolpar för elbilar när markregleringen med landstinget är klar. Vi har vi bedömt att kommande behov av laddstolpar inte kommer att finnas för samtliga (10) platser. Som vi ser det kommer det finnas behov för 2-3 platser. Varje plats skulle i nuläget innebära ett bidrag på ca 10 000kr.  Styrelsen hänskjuter i nuläget ett påskyndande av bidragssökande, med hänsyn till att vi i nuläget inte vet omfattningen (vilka parkerings platser) som vi med säkerhet vi kommer att disponera framöver. Vi vet inte heller om bidraget kommer att finnas kvar framöver och har om så blir för avsikt att söka bidrag när vi vet behovet av platser. Däremot har styrelsen sagt att, OM ett nära anstående behov från medlem uppkommer innan markregleringen är genomförd, så får styrelsen finna en lösning för detta fall.

Årskalendern  Vi "spikade" på mötet också årsplaneringen och årskalendern. FÖRENINGSDAGEN för Våren är planerad till Lördagen 2020-04-25 och för Hösten Lördagen 2020-10-17, likaså fastställdes datum för FÖRENINGSSTÄMMAN 2020 till  Onsdag 2020-05-27. Boka gärna in dessa datum i era kalendrar, kanske vi gör en repris av föreningsfesten under året ! Kolla gärna också länken Kalendern


 

 • December 2019

Budget för 2020- Vid senaste styrelsemötet i december, fastställde vi budgeten för verksamhetsåret 2020 och oförändrade årsavgifter. Vi beslutade att inom budget prioritera åtgärda våra skeva och lutande balkonger. Vi bedömer de kan vara en säkerhetsrisk och bör på något sätt åtgärda och säkra dem. Hur eller på vilket sätt och i vilken omfattning vi tänker åtgärda balkongerna, är nästa steg besluts processen. Under januari månad skall vi också ta fram en reviderad underhållsplan samt en investringsplan för de närmaste två åren.

Möte med Region Södermanland & NCC – under sista veckan i november hade vi ett nytt möte med Region Södermanland & NCC, främst för att komma överens om var de skall/kommer att lägga spikkantstenen som kommer utgöra gräns utmed vår gavel mot deras gröna hus.
De kommer att lägga stenen (NÄR beror väl på vintern, det var planerat till första veckan i december) längs med den gamla gränsen fram till infarten på vår gård. I samband med detta så kommer de gräva bort vår växtlighet på gaveln. Vi får sedan ta beslut om hur vi skall markbereda den delen, om vi lägger grus, gräs eller plattor eller en kombination av något.

Markregleringen – Vid ovan möte gavs en avsiktsförklaring beträffande kommande markreglering från representant för Region Södermanland. Det framkom att det förslag till markreglering som vi lämnade in till dem hösten 2017 (dåvarande Landstinget Södermanland) stämmer överens med hur de ser på att reglera marken. Någon reglering kan inte ske förrän de är färdiga med renoveringen. I vårt förslag som vi lämnade, så löper vår gräns enligt ”gamla gränsen” fram till och med häcken vid parkeringen på gröna gården. Vi skulle sedan kvitta parkeringen på gröna gården mot parkeringarna 1 - 5 utmed Lundbladsvägen. Det skulle innebära att vi fick skötsel av båda häckarna. Några mer ingående detaljer har inte diskuterats.

Inbjudan – i samband med mötet så fick vi även ett löfte att få en förhandsvisning av det gröna huset när det är färdig renoverat, i nuläget är det en byggarbetsplats så någon visning är inte aktuell förr än strax innan renoveringen är klar. De räknar med att vara klara i januari/februari 2020.

Sand för halkbekämpning – finns nu på påfyllt i den svarta sandlådan vid infarten till gården. Vi har även fyllt upp de svarta murarhinkarna och ställt en i varje port så att man kan sanda vid sin port. En sandspridare finns i garaget (maskinrummet) om man behöver sanda större ytor. Ett litet förråd av sand (vi fick mycket för pengarna) har vi lagt upp utanför den högra garageporten, det går använda den om/innan den fryser. Behövs instruktion för Snöslungan så prata med Gustaf eller Janne.

Ny Fjärrvärmemätare – under november månad bytte ESEM och EL-Tele vår fjärrvärmemätare. Det skall nu vara en uppdaterad variant vilket lagen numera kräver.

Belysningen på gården- armaturen är nu installerad.  Elen är dragen från UC på en kabelstege genom cykelförrådet och skall vara dimensionerad räcka till för kommande dragning till El-plintar. Vi lät också montera två uttag (låsbara) på varadera beslysningstolpen.

Julbelysning – i samband med att belysningen på gården blev klar beslutade vi att köpa in Julbelysning och julgran. Den är kopplad till ett av uttagen vilka vi lät montera på vardera belysningsstolpen, styrs av ett skymningsrelä.

Nytt Astro ur – vi har låtit installera ett nytt ur för tidslåsningen av portarna (det gamla har varit ur funktion sedan april månad) Kodöppning kan nu ske mellan klockan 06.00-20.30, övrig tid måste man använda nyckel.

 • Oktober 2019

Loppis- med början nu i höst och fram till vårens föreningsdag så provar vi en egen intern Lopiis i gamla skyddsrummet. Man får ställa ner saker som man vill avyttra och tycker kan komma till användning av andra. I vår så tömmer vi utrymmet på saker som är kvar och kör till Retuna, då utvärderar vi också om vi skall fortsätta med Loppis. 

STORT TACK-till alla på det sätt ni bidrog till att genomföra föreningsdagen och tack för den trevliga avslutningen på kvällen, ett särskilt tack till familjen Levin som kryddade kvällen med bubbel och vin. 

Gemensamhets utrymmen- ett förslag från några medlemmar förelåg om att rensa, städa samt se över gemensamhets utrymmen, så därför inleddes föreningsdagen med en första rensning i källaren. Meningen är att alla utrymmen, garage, vind och källare skall hållas efter och inte bli upplag. En forstatt översyn av vindsutrymmena, torkvind och garage kommer att ske under vintern och våren. Föreningen har att förhålla sig till likhetsprincipen, vilket innebär att föreningen skall sträva efter att alla fattade beslut och även gällande disponeringar av utrymmen gynnar alla medlemmar lika, naturligtvis kan inte en milimeter rättvisa uppnås. 

Överlåtelseavtal- det framgår av ursprungsöverlåtelseavtalen att dessa INTE reglerar att det till varje lgh ingår ett (1) vindsförråd samt ett (1) källarförråd. Efter diskussion kring detta vid föreningsdagen framkom önskemål om att det är av vikt och att detta skulle regleras av styrelesen genom att upprätta tillägsöverlåtelseavtal. I framtiden skulle möjligen även tillgång till parkering kunna regleras. 

Belysningen på gården- armaturen är levererad, grävning och gjutning av fundment har genomförts, vi väntar på ännu en offert innan vi tar beslut på vem som får installera beslysningen. I insatalltionen skall ingå att kabelstegen som installeras i taket från UC, via källargången och cykelförrådet skall dimissionernas även för kommande installation och eldragning för individuell mätning av laddstolpar/motorvärmaruttag.  

Balkonger- arbetet med att om möjligt redan under nästa år kunna "fixa till" våra lutande balkonger fortgår. Vi undersöker med sakkunnigt branchfolk om hur man kan göra.

 • September 2019

Föreningsdag med Föreningsfest- Lördagen den 5/10 kl. 10.00-14.00 har vi sedvanlig föreningsdag (se mer info på andra sidor hemsidan). På kvällen bjuder föreningen på en buffé av kallskuret, frukt och ostar, dryck får var och en själva stå för. Anmälan ditt intresse samt hur många ni kommer, till Jan Törnblom senast den 26/9, anmäl även om du har någon allergi samt anmäl också om du INTE kommer.

Avtal/Inloggningsuppgifter- en förteckning över föreningens alla avtal, giltighets tid, omfattning mm, samt en förteckning över alla inloggningsuppgifter har sammanställts för att underlätta styrelsearbetet. Arbetet med att ta fram en drifts/underhållspärm har påbörjats.

Avrinningen- på gården. NCC-asfalt har justerat avrinningen och asfalterat om del av cykelparkeringen. Avrinning sker mot en stor stenkista i ena ändan av cykelparkeringen. Ny jord samt anläggning av gräsmatta har skett på de delar som de släntade av samt på den del där kabelröret till belysnings stolparna sedan tidigare är nergrävt. OBS ! Var snäll att inte gå eller cykla på den nyanlagda gräsmattatill dess den satt sig och tagit sig.

Belysning på gården-Beslut att köpa två belysnings stolpar, Roslagslyktan, till vardera sida av cykelparkeringen. En stilren svart elegant belysningsstolpe i pulverlackat stål med  glasglob i opalvitt. Monteringssats för gjutning av fundament till stolparna köps in samtidigt och preliminärt är grävning samt gjutning av fundamenten planerade ske under vecka 39-40. Samtidigt pågår arbetet med att begäran offerter på eldragningen. Montering av belysningsstolpar samt påkoppling av stolparna är preliminärt planerat ske under oktobermånad. Kanske kan stolparna monteras på fundamenten under föreningsdagen lördag den 5/10.

Verksamhetsplan- Vad har föreningen för vision och mål samt hur skall vi komma dit, ett utkast till verksamhetsplan har påbörjats och diskussion kring innehållet i den pågår. Vi återkommer när produkten är klar att presenteras.

 • Augusti 2019

Avrinningen- på gården. Ett  möte med NCC-asfalt och Terra kommer att ske måndag den 12/8 för att komma överens om hur de skall att justera avrinningen på gården. Det är ett garantijobb så det kommer inte att belasta vår ekonomi. Även här lär vi få återkomma efter mötet för att veta hur-när och på vilket sätt det kommer att åtgärdas.

Belysning på gården-det arbetet fortgår, ett förslag till ny punktbelsyning, en stolpe med Opalvit kupa,  på vardera sida om cykelparkeringen fanns uppe och beslutades att antagas, arbetet med offerter hos elektriker har påbörjats. Vi återkommer med mera information när vi närmare vet mer om detta.

Ekonomiskplan - det fördes ockås på senaste styrelsemötet (7/8) en omfattande diskusssion om behovet av ekonomiskplan: Beslutades att innan vi kan besluta om en ekonomiskplan skulle det tas fram en vision & målbild och en verksamhetsplan för vår föreningen. En långsiktig strategi eller målbil vad vi vill eller har för mål med vår förening. Ett utkast till en sådan skall tas fram till nästa styrelsemöte den 4/9.

Underhållsplan - som vi också skrev i förra månaden så beslutades om en ny underhållsplan, den fastställdes nu med ett par justeringar, vi kommer att presentera den fastställda underhållsplanen när justeringarna har dkoumneterats. Man skall hela tiden komma ihåg att underhållsplanen är ett levande dokument och principiellt fastställes varje år men kan justeras under hand beroende på påverkan av oberäknade utgifter eller underhåll.

Balkongerna- våra skeva och lutande balkonger, som vi skrev förra månaden så har vi redan tagit tag i det problemet, även om det inte bedöms vara akut så bör de åtgärdas inom de närmaste åren. Vi har med det underlag som vi så här lång tagit fram, beslutat att redan nu börja sondera, hur och på vilket sätt samt när skall vi åtgärda detta. Vi kommer att höra med sakkunnigt folk för att sedan ta in offerter och förslag på åtgärder, avsikten är att förhoppningsvis kunna åtgärda det under 2020. Vi kommer att återkomma med mer information ju mer information vi får.

Ogräsrensning-våra rabatter på framsidan har fått ny jord (det som är kvar är tänkt till nyanläggning av gräsmatta) samt har den gräskant med tät högt växande gräs som vi hade utmed staketet mot banvallen schaktats bort och efter rensats så nu hoppas vi staketet skall må mycket bättre och inte ta upp fukt från marken.

Tvättmaskin i repris- som det framkommit i e-post så har vår "nya" tvättmaskin åter strulat lite. Det var en bottenventil som hakade upp sig eller låste sig så att vattnet inte kunde tappas ut. Den är nu bytt och nu skall det fungera igen. Det visade sig vara ett vanligt återkommande fel på de nya maskinerna så det var inte den första bottenventilen man bytte. Bytet gick under garantin så det har inte belastat vår ekonomi.

Glada inkomst uppgifter- solcellsproduktionen under ett år från 1/7 2018 -- 30/60 2019 har varit bra, vi har producerat 29 855 Kwh och under samma period sålt 18 008 Kwh. Prognosen för kalenderåret 2019 ser minst lika bra ut och kommer producera ca 30 000 Kwh samt sälja ca 19 500 Kwh. Investeringen av solceller har verkligen varit bra och ger i värde/år ca 30-40 000kr, då beräknas med den självproduktion vi står för samt den skattereduktion som vi (ännu) får för antalet sålda Kwh, den ör att i stort sett hela den fastighetsavgift (skatt) som vi betalar/år får vi reducerad, ca 11 000kr/år (vi kan följaktligen inte få mer reduktion än vi betalar).

Höjda avgifter- från den 1/10 höjs det rörliga fjärrvärmepriset med 3%, det kommer att innebära en ökning av våra fjärrvärmekostnader med ca 2 500 kr/år. Sedan tidigare har även nätavgiften för el höjts, 2017 betalade vi 16 59 kr, under 2018 flyttades El-skatten till nätdelen (från El-handeln) och då betalade vi 24 010 kr för näthandeln. Från 1/1 2019 har EEM ändrat avtalet och sänkt den fasta avgiften på nätavtalet men i stället lagt på ett "Månadsmax" , man mäter det enstaka tillfället under månaden då vi tar ut mest el (Kwh) ur nätet (oavsett om du resterande del av månaden ligger lågt), för det uppmätta Kwh-talet betalar man antingen 80 eller 100 kr den månaden beroende på vilken tid under året. Prognosen för oss ser ut att för 2019 hamna på ca 26 100, ökning med ca 9% för 2019.

Nya medlemmar- vi får hälsa N K (lgh 08) och P E (lgh 05 o 06) välkomna som medlemmar i BRF Skålen.

 • Juni 2019

Ny vattenmätare- EEM  har den 4/6 installerat en ny vattenmätare, det är en elektronisk optisk mätare somkan radioavläsas. Nu kan vi även se tecken på läckande rörledning, indikerar LEAK i displayen eller tecken på brott i rörsystemet, BURST

Elavtal- vi har i dagarna tecknat nytt elavtal med Vattenfall, de erbjöd oss som vi ser det bästa alternativet. Avtalet är ett löpande avtal med 30 dagars uppsägning. Avsikten är att vi om ca 5 månader skall se över vad vi kan få för nya avtal och sedan teckna ett nytt avtal. Hänsyn måste tas vid tecknade av elavtal både till vad vi får köpa el för men även de fasta avgifterna, vilket hos vissa elleverantörer blir en väsentlig kostnad om man slår ut det på KWh, sedan måste vi naturligtvis ta hänsyn till vad vi får betalt för den el vi säljer. 

Underhållsplan - beslutades på senaste styrelsemötet (5/6) att fullfölja den budgeterade och planlagda uppgraderingen av belysningen på gården under 2019. Beslutades också att planera för renovering (utbyte av trasiga plattor) och målning av trapphusen för att kunna genomföras under 2020. Likaså beslutades om att redan nu planera för att säkra våra balkonger och enligt planen genomföra det under 2021. Vi skall komma ihåg att underhållsplanen är en plan som kan ändras och justeras efterhand beroende på oförutsedda utgifter eller underhåll. Vi har därför senare lagt utbyte av torktumlaren som under i samband med servicen även reparerades, varför vi bedömer att den förhoppningsvis klarar något år till, om så inte skulle ske så kommer den att bytas mot en ny. Underhållsplanen skall justeras och beslut om underhållsplan tas på nästa stryelsemöte den 7/8 2019.

Balkongerna- som ni ser ovan har vi redan tagit tag i det problemet, även om det inte bedöms vara akut så bör de åtgärdas inom de närmaste åren. 

Avrinningen på gården. NCC asfalt och Terra har kommit överens om att justera avrinningen på gården. Det är ett garantijobb så det kommer inte att belasta vår ekonomi. Hur eller på vilket sätt och när är inte bestämt, men klart är att man kommer ta bort den kant som uppstod i skarven mellan där läggaren lade asfalt och där man dagen efter la för hand. Jag skall träffa ansvariga från NCC och Terra de närmaste dagarna.

Målning överliggaren på staketet, halva längden är målad. Det visade sig att överliggaren på vissa ställen är i så dåligt skick att den borde bytas ut. Vi har beslutat att stryka på resterande del ändå och sedan titta över hela staketet, när vi schaktat bort växtligheten och gruset utanför mot cykelbanan, för att se om det finns delar av staketet som också bör bytas ut och sedan byta även det då överliggaren bytes.
Mer färg både till överliggaren och till plank kommer att köpas in under sommaren, beslut är taget men ännu inte inköpt.

Jord- till förbättring och utfyllnad i rabatterna är beställt och leverans är utlovad under vecka 24, början den 10/6. Om vi hjälps åt att rensa undan lite ogräs i rabatterna så kan vi sedan fylla på ett litet lager. Om det blir jord över så är det tänkt att den skall användas till att förbättra gräsmattan, där avvaktar vi dock till dess problemet med avrinningen är åtgärdat.

Stämmoprotokoll 2019- hittar du numera (2020-05-24) under INTERNT INFO   

 • Maj 2019

Konstituerande- Styrelsen som valdes vid årsstämman 2019-05-23 konstituerade sig enligt följande: Ordf/Jan Törnblom, Kassör/Johan Lundberg, Sekreterare/Eugenie Pettersson, Ledamöter Jonas Zetterberg & Jörgen Bogg.  Samtidigt fastställde styrelsen att gälla för kommande verksamhetsår, den arbetsbeskrivning som tidigare tagits fram och även samma beslut om gällande attestregler för styrelsen. 
Beslut beträffande fastställande av underhållsplan så ajunerades det beslutet till nästkomande styrelsemöte 190605.

Överliggaren - på Staketet utmed gångbanan är i direkt behov av att skrapas och målas, måste göras i år. Staketet är målat 2013 och ser ut att klara sig ett par år till. Däremot så kommer vi att schakta bort den "vägrenen" som har bildats längs staketet på utsidan mot gångbanan. Man kan se att gruset och växtligheten på vissa ställen når nästan ända upp till ändträt på staketet och att det tar stryk av fukt och växtlighet. Därför kommer vi snart att hyvla bort den kant som uppstått så den blir i nivå med gångbanan. Jag kommer att köpa in färg både till staketet (finns bara lite kvar) samt till överliggaren (finns en burk kvar) och märka upp samt ställa i källaren. Återkommer när inköpet är gjort så vi kan fördela målarjobbet.

Klotter - Sedan har vi blivit drabbade av klotter bara så sent för någon vecka sedan, jag har tagit bort och målat över. Vi måste alla hjälpa till att åtgärda klotter, det finns klottersanering i källaren, inte alltid bra beroende på vilken färg som används, men avsikten måste vara att snarast efter upptäckt måla över klottret.

Jord - Vi kommer köpa in jord från Lilla Nyby & EEM, i första hand för att fylla upp i rabatten av det som försvann i samband med asfaltsläggningen, för gräsmattan får vi återkomma sedan vi fått avrinningen åtgärdad. Återkommer även där när jorden finns hemma 

Rensslang - Det har köpts in en rensslang för avlopp, att koppla till Kärcher högtryckstvätt, jag har min tvätt står i garaget och den går att använda om vi behöver använda rensslangen. Vi har bedömt det så att kostnaden för inköp av en rensslang är betald (och mer där till) redan vid första användningen. Även där återkommer jag när den är inköpt och för handhavandet mm.

Avrinningen - Vi har kontaktat entreprenörer av asfaltläggning och påtalat att vi inte är nöjda med resultatet av vatten avrinningen på gården, framför allt att vattnet blir stående på vissa (två) ställen. De har kontaktat NCC asfalt som utförde asfaltläggningen och de har ett förslag till lösning. De skall titta på problemet och deras lösning de närmaste dagarna så får vi se om eller vad de gör.Teorin de har är att fräsa bort en del av asfalten och sedan lägga på nytt så man får avrinning, om det är tillämpbart återstår att se.

Underhållsplan - Vi ägnade också en stor del av styrelsemötet till att titta på en revidering av den underhållsplan som vi antog 2017 och som vi lät bestå i samband med senaste budgetarbetet. Vi fortsätter att arbeta på planen för att ha ett så bra underlag som möjligt när vi går in i nästa budgetarbete.

Renovering av Landstingshusen - Som ingen har kunnat undgå så är de igång igen efter ett par månaders stillestånd. På den grusbädd som man anlagt utmed det senapsgula huset kommer man att ställa ett antal byggbaracker. I det hörnet någon stans kommer det senare att byggas ett cykelförråd, jag har inte sett några ritningar bara hört av en av platscheferna. Den närmaste tiden kommer man blottlägga grunden för att sedan isolera grunden. Planen i nuläget är att det gröna huset skall vara klart vid årsskiftet sedan börjar man med det senapsgula huset.

Jag återkommer då jag har mer info kring renoveringen och/eller markregleringen.

 • April 2019

Årsstämma- påminner redan nu om årsstämman den Torsdagen den 23/5, vi hade bokslustmöte under onsdagen 3/4, det skall rättas till några stavfel och skrivtekniska fel i det utkast till årsredovisning som vi erhållit annars var allt Ok. Återkommer med kallelse, dagordning och årsredovisning när vi är klara.

Balkongbesiktningen- vi har nu hämtat in en Geotekniskundersökning för marken (utförd 1946) samt ritningar för grundkonstruktionen av fastigheten, nästa steg var som vi skrev i förra månaden att göra nya egna mätningar för astt sedan ta beslut hur vi går vidare. Den komplettering vi begärde in från den konsult vi anlitat, har ännu inte inkommit.

Föreningsdag/Vårstädning- sker Lördagen den 27/4 mellan klockan 10:00-14:00, vi bjuder som förra året på grillad korv med bröd och dryck samt kaffe och kaka. Vi träffas i föreningslokalen för fördelning av arbetsuppgifter.

Trädgårdsavfall- från vecka 14, jämna veckor fredagar 5/4, börjar EEM hämta Trädgårdsavfall igen. Hämtningen fortgår sedan till fredag 15/11 (vecka 46) för föreningens del. Tunnan skall vara utställd senast kl. 06:00 hämtningsdagen. OBS ändrad hämtningsdag påskhelgen

 • Mars 2019

Fastighet 2019- den årliga fastighetsmässan på Elite Stadshotellet i Eskilstuna hålls i år den 4/4 kl 17:00-20:00 Är det någon som är intresserad att besöka mässan, kostnadsfri INKLUSIVE Mat & Dryck så anmäl er till Jörgen Bogg, han samordnar föreningens alla anmälningar, han vill ha anmälan senast den 26/3. För att se vad eller vilket program som finns på mässan så kan ni besöka sidan https://www.marknadsrespons.se/eventinfo-fastighet2019?datum=2019-04-04&.  Menyn för kvällen består i Nötfärsbiff från Magda Gård som serveras med rostade rotfrukter & äppelgräddsås.

Balkongbesiktningen- det besiktningsutlåtande som vi tidigare fick har vi begärt in vissa kompleteringar på, beträffande tidsaspekt mm. Vi beslutade också om att undersöka  om kommunen har uppgifter på grundförhållanden vid vår fastighet samt att vi göra egna "nya" mätningar (de som Gustaf & Fredrik gjorde) under 2019 för att jämföra de uppgifterna med vad vi fick fram 2018 och på så sätt se om förändringen inom ett år är påtalig. Vi avvaktar dessa uppgifter och mätningar för att sedan kunna gå vidare.

Underhållsplan- vi håller också på att titta över, eller reviderar den underhållsplan som föreningar har.

Bokslutsmöte- nästa styrelsemöte den den 3/4 är också ett bokslutsmöte, vi fick i dagarna ett utkast på Årsredovisning från Redovisrana AB som vi skall behandla på nästa möte.

Rensslang- under våren kommer vi köpa in en rensslang att koppla till högtryckstvätt så vi i på "egen hand" kan spola brunnar, stuprör eller avlopp i stället för att anlita spolibil, slangens inköpspris är betald redan vid en anlitad spolning.

 • Februari 2019

Huvudvattenkranen- bekanta er med VAR vattenkranen finns, se under nyheter.

Tvättmaskinen- under måndagen den 4/2 bytte Kyl & Tvätt Service programmotorn till tvättmaskinen, det verkar nu som maskinen väger rätt. När det gäller den på maskinerna angivna tiden så är det en uppskattad tid inte den exakta. Maskinen tar tidsuppgiften från tidigare tvättar i samma program.

OVK- besiktningen, vi har nu fått och anslagit Intyget om godkänd OVK besiktning, sitter anslaget i varje trapphus.

Belysningen- över portarna är som ni säkert sett installerad, de styrs numera av ett astronomiskt ur. Resultatet blev bra med en bättre upplyst entré och snyggare belysning.

Balkongbesiktningen- vi har fått ett besiktningsutlåtande från den konsult som vi lät undersöka och komma med förslag på åtgärder till våra balkonger eftersom de tenderar att sjunka. Vi kommer att arbeta vidare med utlåtandet för att få ett mer preciserat åtgärdsförslag.

Varning- som ni kanske märkt så är snöras från taket på baksidan väldigt förekommande, vill påminna om att snön lättare glider av taket på baksidan sedan vi monterade solceller. I samband med denna varning påminner vi också om medlems ansvar enligt våra STADGAR §§ 38-41 där det dels står angivet beträffande kranar, golvbrunnanar samt om balkonger.

 • Januari 2019

​NYA sophämtningsdagar- från vecka 4 ändras hämtningsturerna för våra sopor, de kommer redan från fredgen den 18/1 att hämtas FREDAGAR varje vecka. (se mer beträffande vår sophätning och återvinning under Nyheter) 

Belysning & Husnummerskyltar- den nya armaturen över portarna (funkis stil) har kommit (se under nyheter) skall monteras den närmaste tiden, likaså är tre husnummerskyltar i svart/vit emalj beställda och vänats komma vilken dag som helst, dessa kommer att monteras i samband med eller efter det att beslysningen vid portarna har monterats.

​Viktiga datum våren 2019- som ni kan se i kalendern så är föreningens Vårstädning planerat till Lördagen den 27/4, Årsstämman hålls Torsdagen den 23/5 och sista dag att lämna motion till stämman är Söndagen den 31/3.

​​Torktumlaren- vi har låtit mäta hur frekvent vår torktumlare används. Mätningen skedde mellan 14/10 och 13/12 (61 dagar). Under den perioden användes torktumlaren 53 dagar vid 193 olika tillfällen med en sammanlagd tid av 110 timmar. Vid alla tillfällen, förutom några få enstaka användes programet auto 60 grader.  Nu har vi ett bra underlag inför ett eventuellt byte av torktumlaren. Torktumlaren "renoverades" under 2018 och något byte är inte budgeterat under 2019.

Tvättmaskinen- vi har påtalat till Kyl & Tvätt Service maskinen oakttat kalibreringen (8/11) inte väger rätt. Kyl & Tvätt Service har av Electrolux beställt ny "programvara" och de skulle återkomma när den kommit. Vi bevakar detta och naturligtvis går det hela på garantin.

TV Kabel Nätet- vi har ett gällande avtal med BILD AT om ett Digitalt basutbud (Sappa) som löper ut 2020, vi har redan nu börjat undersöka hur vi skall eller kan förbättra kvaliten på TV sändningarna. Vi återkommer i denna fråga senare.           

​Ekonomi- föreningens ekonomi är god, vi har under verksamhetsåret 2018 amorterat 452 559kr på våra tre lån, kvar att amortera på det nya "solcellslånet" som vi fick i maj 2018 (660 000kr) var vid årsskiftet 265 000kr och i kassan  vid årsskiftet fanns 160 000kr.

 

 

 • November 2018

Renovering av landstingshusen- så verkar arbetet med renoveringen komma igång, Landstinget meddelade 19/11 att NCC inom kort kommer att påbörja uppbyggnad av staket kring arbetsplatsen (det göna huset). Det innebär att från det daumet kan vi inte använda inpassering med bil från Sveavägen, inte heller passera gående ut förbi deras miljöbod mellan våra hus.

Sotning-  i lägenheter med eldstäder kommer att genomföras av Eskilstuna Sotnings AB den 29/11 med start klockan 14:00, Fredrik E håller i samordning beträffande nycklar om ni inte kan vara hemma den tidpunkten.  Samtidigt genomför ve efterkontroll av de lägenheter där vi fick anmärkning i samband med  den OVK besiktning som utfördes i spetember.

Torkrummet - de nya torklinorna har kommit på plats och som jag förstår det (nu är jag lekman) fungerar de bra. Ett par plastlådor har införskaffats till att att lägga klädgalgar i när de inte används, så slipper de hänga på linorna.
I tvättstugan har också införskaffats en hållare för torkpapper, bra att använda bland annat när man tar upp ludd från luddlådan eller golvbrunnen. 

Budgetmöte- vid senaste styrelsemötet (7/11) behandes budgeten för kommande år, det beslöts om oförändrade årsavgifter samt en extra amortering på "solcellslånet". Föreningens ekonomin är stark, vi har under året kraftigt amorterat av på våra lån.

Torktumlaren & Tvättmaskinen- det problem som uppmärksammades med den NYA tvättmaskinen beträffande vägning av tvätten, skall förhoppningsvis nu vara avhjälpt efter det att en vikt kalibrering skett tors den 8/11.
Listan för notering vid användande av Torktumlaren kommer att ligga kvar minst i två (2) månader.

Belysningen på gården - arbetet med att ta fram bättre/ny beslysning över entrédörrarna och på gården fortgår. Ett gammalt förslag om att märka upp varje entré med nummer och uppgång (Hussiffror/fasadnummer) har väckt vid liv och är påbörjat.

Renovering av Landstingshusen- inget nytt om när de börjar (se nedan Oktober), ett nett möte har hållits med dem där det stämdes av fortsatta kontakter mm.

 • Oktober 2018

HÖSTRÖJ - Lördag den 20/10 kör vi den årliga föreningsdagen för hösten. Vi klipper, rensar, monterar nya torklinor mm Läs mer på Hemsidan under PUFFAR samt under NYHETER

STOPPA FETTPROPPEN- någon medlem påtalade problem med stopp i avloppet vi beslöt därför att skaffa GRÖNA TRATTAR från EEM för att underlätta att inte spola ner olja och stekfett i avloppet. 
Har till dem som inte fått trattar tidigare hängt trattarna i grönpåse på era dörrarr.
Mer om fettproppen och gröna trattar kan ni läsa under EEMs hemsida under länken https://www.eem.se/privat/vatten-avlopp/ditt-avlopp/vattentips/fett-i-av... samt under vår hemsida under NYHETER

OSBY Torktumlaren, vi har lagt ut ett block/lista där vi vill att ni noterar varje gång ni använder Torktumlaren och noterar den tid som ni använt den. Vi gör det för att skaffa ett så bra underlag som möjligt vid beslut om/när vi skall byta ut den. Se mer under NYHETER

Renovering av Landstingshusen, nu verkar det var på G. Man börjar under november månad med det Gröna huset för att under Maj/Juni övergår till det Senapsgula huset. Omfattning av renovering samt på vilket sätt det peåverkar oss kan du läsa mer om under NYHETER. 
Vi har påtalat att boende i det Senaps Gula huset ibland slänger sopor i våra tunnor, de kommer åter igen ge ut information var de boende skall slänga sina sopor. Under renoveringen kommer de boende inte att ha tillgång till sitt Miljöhus, de kommer att slänga sina sopor i container på framsidan eller gavlen av det Senaps Gula huset.

Markrelgleringen med Landstinget- Den markreglering som vi påbörjat, vi skickade hösten 2017 in ett förslag om hur VI VILLE reglera/dra tomtgränsen, menar Landstinget att man kan anta utgår från skall gälla, allstå i princip att vi byter parkeringsplatser med varandra. De tar över de inne på sin "Gröna Gård" och vi får de som kommun gav till dem under förra året (platserna 1-5) De kommer sedan INTE att ha några parkeringar på gaveln av vår fastighet vid deras Miljöhus, vår gräns skall följa gamla gränsen till häcken. (vi får då en större del av tomten på gavlen än i nuläget) Vad vi skall göra av den delen på gaveln--gräsmatta eller vad, måste vi diskutera och besluta till våren.

 • Augusti 2018

Solcelsproduktionen, i den kalkyl som vi Ecokraft räknat fram så skall vi producera ca 4620Kwh i Juni och ca 4300Kwh i Juli samt
köpa 2017Kwh el i Juni och 1886Kwh el i Juli. Vi ligger väsentligt över kalkylen när det gäller produktion (visserligen med gynnsamma förhållanden) och ligger på nästan halva delen av köpt  el. 
Sedan driftsättningen den 29/5 fram till och med 31/8 har vår anläggning TOTALT producerat 14.210Kwh.  
Produktionen har sett ser ut som följande: Maj   468Kwh, Juni  5291Kwh, Juli  4936Kwh, Aug  3515Kwh

Besiktning av balkongerna, som ni kanske sett så sjunker våra balkonger, därför har vi tagit in en konsult som skall titta på hur samt när vi måste åtgärda detta.
När vi får besiktningsprotokollet med förslag så tar vi beslut om när vi skall åtgärda samt tar in offerter från flera företagare.

OVK-besiktning kommer att utföras den 11/9 med start klockan 07:30. Om ni inte har möjlighet att vara hemma och passa när de kommer till just dig så lämna nycklar till Fredrik E som har lovat vara hemma och passa besiktarna.

Ny Tvätt maskin, en Electrolux W575HLE (lågenerig) är inköpt och installerad. Det är en W575HLE även om klisterlappen på framsidan visade något annat, inte ens Electrolux Sverige kunde förstå eller visste hur omfattande felmärkningen var.
Vi köpte även in Tvättlinor vilka vi får montera själva någon helg framöver. 

 • Maj 2018

Solcellsinstallationen-Driftsatt  Tisdagen den 29/5 klockan 09.30 besiktades solcells anläggningen av EEM som sedan gav klartecken  att driftsätta anläggningen. På eftermiddagen klockan 16.00 diftsattes anläggningen av Ecokraft AB i Eskilstuna. En halvtimme efter uppstart kl. 16:33 producerade anläggningen momentant  ca 21000 W och strax innan klockan 17:00 hade vi totalt producerat ca 16000 Kwh. Vi lyckades tyvärr inte starta upp webb programeringen så att vi live kan läsa vad anläggningen producerar, det kommer att ske de närmaste dagarna. 

Solcellsinstallationen- under måndagen den 21/5 så slutfördes installationen, elektrikern drog de sista kablarna, kopplade upp mot Internett samt provkörde anläggningen. Det vi NU väntar på är att EEM godkänner installationen, själva nätanslutningen, samt avtalet med EEM om att vi är Microproducenter av EL, solel.  Så fort som EEM varit här och godkänt installationen så kan vi koppla på och börja producera solel, det kan ta från ett par dagar upp till några veckor. När vi får klartecken så hjälper Ecokraft oss igång med att starta upp anläggningen samt med inloggningar så vi kan läsa produktionen i realtid bland annat.
Vi har också valt att byta EL-handelsbolag, vi fann att EEM inte kunde konkurera med andra operatörer och har från 1/6 valt Vattenfall, de betalar klart bäst för den el vi producerara samt ger oss också ett bättre avtal på den el vi köper av dem.
Vi har också lämnat en fullmakt till Emulsionen, de kommer att sköta drift samt underhåll för Elcertifikatmätaren mätare och rapporterar in den producerade mängden el från vår anläggning till Energimyndigheten. De sköter också vårt Cesarkonto mot Enerigmyndigheten samt köper elcertifikat. Utbetalning av elcertifikat sker sedan senast den 28/2 för föregående års certifikt. 

Konstituerande- Styrelsen som valdes vid årsstämman 2018-05-17 konstituerade sig enligt följande: Ordf/Jan Törnblom, Kassör/Fredrik Enerbranth, Sekreterare/Eugenie Pettersson, Ledamöter Jonas Zetterberg & Jörgen Bogg.  Samtidigt fastställde styrelsen den arbetsbeskrivning och den underhållsplan som tidigare framtagits att gälla för kommande verksamhetsår och beslutade även om gällande attestregler för styrelsen. 

Nyttjande av föreningsgemensamma utrymmen-  Förfrågan från medlemmar har ställts att få nyttja föreningsgemensamma utrymmen som i källaren och garagen. Styrelsen ser på förfrågan på samma sätt som tidigare. 
Föreningen har en rad gemensamma "överskottsutrymmen" som inte ingår i någon upplåtelse. Det är styrelsens mening att som tidigare, låta medlemmar kunna få disponera del av dessa utrymmen för kortare eller längre tid utan avgift. 
Förutsättningen för att disponera del av sådant utrymme är att hänsyn tas till alla medlemmar synpunkter och att man inte inskränker eller hindrar andra medlemmars tillgång till, eller utnyttjande av, de gemensamma lokalerna. Utnyttjandet skall ses som tillfälligt över tid och vid annat behov av utrymmet eller vid konkurrens om utrymmet, kan utnyttjandet komma att prövas på nytt. Medlem ställer förfrågan till styrelsen, vilken förankrar och tar ställning till varje enskild förfrågan samt informerar övriga medlemmar och boende om beslut.

Kallelse till årsstämman - har  den 2/5 delats ut till respektive lägenhet, med kallelsen medföljde Dagordning för stämman, en inkommen motion och styrelsen förslag till motionen samt årsredovisningen för 2017. Stämman hålls torsdag 17/5 klockan 18:30 i föreningslokalen.

Arbetsbeskrivning - på styrelsemötet den 2/5 antogs en arbetsbeskrivning för styrelsen i Brf Skålen. Även ett förslag till attestregler diskuterades och föreslogs antas att gälla från det att styrelsen konstituerar sig nästa gång. Det rapporterades även att vi fått nytt försäkringsbolag, Moderna Försäkringar ville inte längre teckna nya avtal med Bostadsrätterna. Vårt nya försäkringsbolag är för kommande år Protector Försäkringar.  Vi hade även genomgång av vad GDPR - Dataförordningen innebär för föreningen och för styrelsen samt hur vi hanterar personuppgifter. Se under "Nyheter" på hemsidan. 

Wifi - sedan en vecka tillbaka finns numera en Router med Wifi uppkoppling i föreningslokalen. När solcellerna är installerade så behövs en internetuppkoppling dels för Cesarkontot men också för att i tid kunna läsa av produktionen. Om du vill logga in så sök nätverk, logga in på ​Brf Skålen 2G eller Brf Skålen 5G. Lösenord står på bredbandsuttaget på väggen (ta bara bort strecket)  5G=Snabbare, kortare räckvidd. 2.4G=långsammare, dock längre räckvidd. 5G är också oftast mindre belastat än 2,4G. 
OBS ! Var vänlig Rör ej inställningen på Routern eller Lankabeln.

Solcells installationen - Nu har Smedstadens Byggnadsställningar rest byggställningen utmed hela baksidan. Den 2/5 började Ecokraft med att leverera solcellerna genom att de lyftes över (efter viss besvär med kranbilen) staketet. Under torsdagen påbörjar sedan Bygg & Miljö i Mälardalen att installera fästena för solcellerna på taket.

 • April 2018

Bruna Soptunnor - Under måndagen den 9/4 beställdes en tunna för komposterbart trädgårdsavfall, enligt önskan från de boende på bottenvåningen med egen uteplats. De ansvarar själva för att tunnan finns på plats klockan 06:00 dag för tömning, som sker FREDAGAR JÄMN VECKA. Kostnaden debiteras användare i efterskott. Inför säsongen 2019 tas nytt beslut beträffande omfattning och kostnad.

Solcells installationen -  nu har vi fått tidsplanen. Ställningsbyggandet påbörjas vecka 17 (23/4), under vecka 18 eventuellt även delar av vecka 17 sker installation och byggande av  anläggningen, sedan under vecka 19 utförs dragning och installation av elektriker för att slutligen under vecka 20 så sker demontering av bygnadsställning.  
Tillgång till utrymmen: 
Installatören kommer under hela Installationen att ha tillgång till vår föreningslokal som rastrum, de kommer även att ha tillgång till toaletten i pannrummet, samt till garaget för att ur eluttag dra kabel så de  kan ladda sina skruvdragare.
Vi komer att anslå tidsplanen i trapphusen och fortlöpande hålla alla medlemmar underrättade kring installationen.
Vi har med installatören kommit överens om att de har en kontaktman och att föreningens kontaktmän med installatören är Jan Törnblom eller Fredrik E.
För mer info läs under NYHETER första sidan http://skalen.bostadsratterna.se/brf-skalen

OVK- Vi håller på att ta in offerter på den lagstadgade och obligatoriska Obligatoriska-Ventilations-Kontrollen (OVK) vi hade tänkt få den utförd under den varma tiden på året.

Nytt lån - det beviljade "Solcellslånet" lånet har redan betalats ut och finns numera i vår kassa, nu hoppas vi även att det sedan tidigare beviljade staliga bidraget skall tillfalla kassan (att det finns pengar kvar) efter det vi fullgjort installationen och betalat fakturan.

Bruna Soptunnor - för trädgårdsavfall, en förfrågan har gått ut via mail till samtliga hushåll beträffande denna fråga, när alla svarat så återkommer vi i denna fråga. 

"Nya" soptunnor - vi har beställt en förändring på antalet samt volymen på våra sopkärl, kommer att bytas ut under vecka 15, för att läsa mer kring hanteringen se under "Nyheter" och NYA - Soptunnor

Föreningsdag/Vårstädning - sker Lördagen den 21/4 klockan 10:00-14:00 för tilltänkta arbetsuppgifter och mer info se under "Nyheter" och Föreningsdag - Vårstädning

 • Mars 2018

Bokslutsmöte- vid nästa styrelsemöte som är den 4/4 hålls också är ett bokslutsmöte sedan fortsätter planeringen inför årsstämman bland annat  med att bereda inkomna motioner. Ni glömmer väl inte att årsstämmann är den 17/5 klockan 18:30

Bostadsmässa 2018- föreningen har anmält tre styrelesledamöter til den årliga mässan på Elit Stadshotellet den 5/4, vi har även adjungerat Inga L och Gustav L till denna mässa (läs mer nedan).

Tvättmaskin- Inga L utförde 2012 en grundlig utredning kring tvättmaskiner, hon har därför på Bostadsmässan den 5/4, fått i uppgift att sondera utvecklingen av tvättmaskiner och uppdatera sina tidigare inhämtade uppgifter. Att på mässan besöka den föreläsningen som Elctrolux proffesional laundry har och sedan inkomma med två offerter på bästa lämpliga Electrolux tvättmaskin. Styrelsen tar sedan även in ett par offerter på  andra märken för att sedan eventuellt kunna fatta beslut om att byta den äldsta tvättmaskinen under hösten 2018.

Elavtal- vi har tillfälligt förlängt vårt gällande elhandelsavtal med EEM till att gälla även maj månad. Anledningen är att EEM håller på att ta fram avtal för Elproducenter av solel, när i april månad får deras förslag kommer vi ta stälning till vilken elproducent vi tecknar avtal med.

Solceller- Tyvär uppstod ett fel i distrubitionen av utskick om det informationsmöte om solceller den 12/2 vilket gjorde att några medlemmar inte nåddes av utskicket, felet är nu åtgärdat och berörda har nåtts av samma information som alla andra.
Mycket har hänt sedan den 4/1 och den 12/2, vi har justerat AF (Adminstrativa föreskrifterna) ännu en gång med Ecokraft, samt skrivit in ett avtal om arbetsmiljöansvaret och slutligen under onsdagen den 28/3 skrev vi under avtalen och anbudet från Ecokraft.
Vi fick avvakta undertecknamdet på grund av handläggningstiden hos Eskilstunakommun gällande bygglovsanmälan samt beslutet på Swedbank att lånet var beviljat, men när väl dessa beslut kommit kunde vi teckna avtal.
Sedan tidigare har vi beviljats det statliga bidraget, lånet har utbetalats och sitter redan på vårat konto så nu kan vi skrida till verket.
Vi återkommer med en detaljerad tidsplan om installatioen men Ecokraft räknar med att under vecka 17 så kommer byggnadsställningarna att resas. När vi har tidsplan så återkommer vi med mer praktiska lösningar i samband med installationen.

 • Januari 2018

Förändringar i Sopsortering - Viktig information LÄS under Nyheter  "Förändring i sopsortering" 2018-01-29

​Solceller- efter medlemsmötet den 4/1 har vi nu träffat Ecokraft med deras elektriker och ställningsbyggare. Vi fick svar på våra frågor och har kommit fram till ett beslut på hur vi vill ha anläggningen monterad. Styrelsen tar på styrelsemötet den 7/2 beslut och kallar sedan inom närmaste tiden till ett nytt medlemsmöte för att presentera fortsatt handläggning och tidsplan.

Arbetsordning- styrelsen har låtit arbeta fram en arbetsordning för styrelsen i Brf Skålen, beslut i den tas på styrelsemötet den 7/2.  Under 2018 kommer även en tas fram Avtalspärm, där alla villkor och avtalstider för våra löpande avtal skall finnas.
Även en Driftsplan skall tas fram, en samlingspärm ("lathund") med åtgärder för drift och underhåll av fastigheten.

Underhållsplan- vid förra styrelsemötet antogs den underhållsplan för BRF Skålen vilken arbetats fram under 2017.

Parkeringsövervakning-  förslag från en medlem om att anlita ett parkeringsbolag till övervakning av parkering på vår fastighet behandlades på senaste strelsemötet. Styrelsen beslöt att inte anlita något sådant bolag då vi i nuläget ansåg att behovet inte fanns.

Föreningens banklån-  räntevillkoren för det företagslån som vi har i Sparbanken omsattes den 25/1, vi beslöt att  låta det lånet fortsätta löpa med fast 5-årig ränta. (de övriga lån som va har och kommer att ta skall löpa med 3-mån rörlig ränta och en snabbare amortering)

Landstingshusen- som ni kan läsa på annan plats (Nyheter) så är renoveringen av Landstingshusen förskjutet några månader, vi återkommer med mer information när vi vet mer.

Avfuktaren- i Torkrummet. Som känt har "den" strulat och säkringen löst ut. Den är nu i funktion igen (fredag 180106 19:58) efter att vi hittat felet. Det var ett jordfel på en kabel kopplad till samma plint, den kabeln är nu bortkopplad och avfuktaren "skall" fungera igen. (hoppas vi) 

Medlemsmöte- Torsdagen den 4/1 klockan 19:00 i föreningslokalen i källaren informerar vi kring beslut och kommande solscellsinvestering. Vi  presenterar också budget samt kapitalkostnader för 2018.

Vad betalar jag för- har gjort en liten sammanställning över kostnader/månad för varje hushåll.
OBS ! den är INTE räknad på andelstal.  Min Månadsavgift.docx

 

 

 • December 2017

​Rosa soppåsar- som egentligen är lila, finns nu i panncentralen. Rekomnedationen från EEM, eftersom kvalliten på påsarna är dålig, är att man inte fyllar påsarna fullt och att man tar dubbla påsar. Om du mot förmodan inte vet så kastar du hela och rena kläser i dessa, påsarna knyter du ihop som vanligt och lägger i våra tunnor.

​Solceller- styrelsen har efter noga övervägande beslutat att Ecokraft kommer att få installera solceller på vår fastighet under våren 2018. Vi kommer på ett MEDLEMSMÖTE i början av januari 2018 presentera vårt ressonemang och hur vi kommit fram till vårt beslut.

Personuppgiftslagen- förändras i slutet av maj 2018. Jan T har fått i uppdrag att se över hur samt på vilket sätt vi skall anpassa oss till de nya bestämelserna. Kommer också att presenteras under våren 2018.

​Underhållsplan-styrelesn har arbetat fram en underhållsplan som nu är ute "på remiss" hos styrelsen, kommer att presenteras under våren. 

 • ​November 2017

​Utomhusbelsyning- vi håller på att se över beslysningen över portar och på gården, innan beslut fattas tar vill vi gärna få in önskemål och förslag från medlemmar. Skriv ditt förslag och skicka in det via hemsidans "kontakt sida".  

​Markreglering- ett möte i slutet av oktober med ansvariga på FM-enheten Landstinget reulterade i en muntlig överenskommelse om hur regleringen mellan oss och Lanstinget kan komma att ske. Har i slutet av november i ett brev till dem skrivit ner vår "önskemål" som och förslag avsiktsförklaring gällande markregleringen.
Ny kontakt skulle tas med dem efter årsskiftet.

​Sandspridare- förenignen har köpt in en sandspridare som kommer att underlätta arbetet med att sanda gården och trottoaren. Den Den står i garaget tillsammans med övrig maskinpark. Fyll sand/grus från sandlådan öppna sedan reglaget fullt och gå sedan i normal takt 2-3 ggr över gården så blir det tillräckligt, annars får man gå en vända till.

​Budget 2018- är beslutad, vi tar med oss ett "kassaöverskott" på 156.165Kr i i nästa årsbudget. Vi har också räknat med investering av solceller och ett nytt lån under våren, det bidrag som vi beräknas kunna få är inte medtagna i bugeten, däremot har vi med bidraget i en kalylerad översikt för föreningens kapitalkostnader för de kommande åren.  

 • Oktober 2017

Landstingshusen - OM renoveringen av Landstingshusen, Sveavägen 40 & 42 finns att läsa under "NYHETER"

Asfaltering - av gården påbörjas tisdagen den 23/10, läs mer i mail ni fått samt under "NYHETER"

Höststädningen - är avklarad, tack för ett snabtt och effektivt arbete och en trevlig samvaro.

Asfaltering- av gården. Styrelsen är överens om att asfaltering och omläggningen av gården måste ske, särskilt med beaktning till det ansvar vi har beträffande håligheter och halka (isbana på vintern). Vi har tagit in fem (5) anbud, priser och ambud/utförande varierade kraftigt mellan de fem entreprenörerna. Vi besluta oss att gå vidare med en entreprenör TERRA AB. De kunde också, om anbudet/avtalet tecknades den närmaste tiden, utföra arbetet under hösten 2017. Vi har begärde  mer kompletteringar och förtydligande bland annat beträffande garantier, innan det definitivta beslutet fattades. Vi beskostar omläggningen med beffintliga medel ur kassan och bokför utgiften som underhåll och "använder" oss av dispostionsfonden där vi hade registrerade medel. Arbetet kommer att utföras hösten 2017, vi återkommer med mer uppgifter kring arbetet när vi får definitivt datum 
I samband med det arbetet kommer vi även att gräva ner en EL-kulvert för eventuell kommande utbyggnad av elplatser mm. 

Solceller- sedan förra styrelsemötet har vi i början av oktober haft besök av två (2) entreprenörer.
Vi har i nuläget fyra anbud från de bägge (två från vardera) som vi kommer att ta ställning till efter att vi till en av dem justererat i vår kravspec. Kortfattat så vi berätta, har vi från en entreprenör anbud på Kinesiska solceller, glas/folie och Tyska solsceller glas/glas medan den andra entreprenören lämnat båda sina offerter på Tyska (Solarwatt) glas/folie och glas/glas. Eftersom vi justerade lite i våra önskemål efter deras träffar med oss så har vi inte fått exakta anbud och prisuppgifter på alla offerter men det ser ut som om priserna inte kommer att skilja så avsevärt inom de olika "kategorierna" och mellan de båda entreprenörerna. Vi har tillsammans med dem kommit fram till att lämpligast tid att installera solceller är under våren, mars-apri månad, varför vi troligen skriver avtal med dem innan årskiftet men låter dem installera solcellerna våren 2018.  Vi återkommer med mer information om tid och mer praktiska detaljer när vi vet att de kan påbörja.

 • September 2017

Avtackning- Vid senaste styrelsemötet avtackades Gustav Levin efter sina (hit in tills) 21år i styrelsen (läs mer under Nyheter)

Projektarbetet med solceller fortsätter, vi kommer under närmaste tiden att träffa två av de kvarvarande entreprenörerna som vi har kvar, de kommer att "sälja in" sin produkt och efter det hoppas vi kunna presentera för föreningen vårat val samt en projektplan för förenigen.
Vi håller också på att ta in offerter för omläggning av asfalten på gården, samt tittar på en översyn av belysningen vid portar och på gården.

 • Juli-Augusti 2017

Solceller- Fortsatt arbete i projektet kring Solcellsinvestering pågår. Projektbeskrivning och beslutsunderlag tas fram för beslut på styrelsemöte i september. Sondering hos bank inför finansieringen sker samtidigt.

Landstingshusen -Ansvariga för renoveringen och förvaltare på Landstinget har haft semseter till mitten och slutet av augusti varför ingen  kontakt med någon dessa har skett (2017-08-15).
Beträffande renoveringen så meddelar de att de i nuläget (2017-08-15) ännu inte kan ange omfattningen av renoveringen, om de kommer att behöva hägna in området mm. Deras planer är att renoveringen skall ske utan att de skall behöva sätta upp några byggbaracker.
Vi är lovade att får fortsatt information.

Underhållsplan- Styrelsen håller på att ta fram en underhållsplan, den beräknas vara klar och presenteras i slutet av 2017.
En planeringskalender för kommande verksamhetsår har tagts fram finns under menyraden "Brf Skålen" och undermenyn "Kalendern".

 • Juni 2017

Styrelsen- som valdes vid Årsstämman 2017 konstituerade sig enligt följande:
Ordf/Jan T, Kassör/Fredrik E, Sekreterare/Eugenie P, Ledamöter Jonas Z & Jörgen B