Styrelsens ansvar

Vem har vad för ansvar i en BRF-styrelse.
Här följer en liten guide hämtad från Bostadsrätterna

Styrelsen har enligt både lag och stadgar ett klart uttalat ansvar för att driva och sköta föreningen. I en liten förening är behovet av alla medlemmar och boenddes hjälp, att gemensamt hålla ordning och ta sina ansvar.
Se ocks mer på sidan Rättigheter - Ansvar

Ordförande

Ansvarar för:
• att stadgarna följs och att sammanträden hålls regelbundet och när det behövs.
• att kalla till styrelsemöten, leda styrelsens sammanträde.
• att det förs protokoll.
• att alla styrelsebeslut blir verkställda.
• att kalla suppleanter om ledamöter har förhinder.
• att ledamöter får tillräcklig information så att de kan sköta sina uppdrag.

I övrigt har ordföranden samma ansvar som de andra styrelseledamöterna.
Ett ansvarsområde då  föreningens ordförande kan bli ensam ansvarig är vid vållande av kroppsskada eller vållande till annans död.

Kassör

Ansvarar för:
• att utbetalningar och att fordringar krävs in.
• bokföringen och att verifikationer finns för alla in- och utbetalningar.
• föreningens deklaration, inkomstuppgifter.
• att skatter och avgifter betalas, göra årsbokslut.
• att föra medlems/lägenhetsförteckning, kontrollera att föreningens egendom är ordentligt försäkrad.
• att lämna budgetunderlag till styrelsen, delta i styrelsearbetet och informera övriga i styrelsen om ekonomin i föreningen.

I vår förening förs eller sköts av det mesta av ovan av Redovisarna i Eskilstuna  som är vår ekonomiska förvaltare. 

Ledamot

Ansvarar för:
• den eller de arbetsuppgifter som ordförande delegerar ut till ledamöterna för att fördela arbetsbördan.

Alla styrelsens ledamöter har i princip har samma ansvar för bostadsrättsföreningen.

Sekreterare

Ansvarar för:
• att förbereda styrelsens sammanträden och föreningens stämmor.
• att föra protokoll över styrelsesammanträden, förvara skrivelser med mera.

Bostadsrättslagen säger inte att det behövs en sekreterare. 

Suppleant

Ansvarar för:
• att vara reserv ifall någon ledamot avgår eller är frånvarande. När suppleanten tjänstgör som styrelseledamot har personen exakt samma ansvar som en ledamot för de beslut som denne har varit med om att fatta. Det är bra om suppleanter kallas till sammanträden. Det underlättar när suppleanten ska träda i tjänst för ordinarie ledamot om denne redan är insatt i styrelsens alla ärenden.

Därför är styrelsens protokoll inte offentliga

Styrelsens protokoll är inte offentliga och därmed inte tillgängliga för medlemmar eller utomstående. Endast revisor har rätt att ta del av dem. Anledningen är integritetsfrågor av olika slag, både för föreningen och enskilda medlemmar, till exempel upphandlingsärenden eller störningsärenden. 

Så arbetar valberedningen

Valberedningen väljs på stämman och kan förutom att ta fram lämpliga kandidater till styrelsen också föreslå nivån på arvoden, om det ska beslutas om sådana. Det finns ingen lag som styr valberedningens arbete, men bäst är ändå att låta medlemmarna få ta del av förslaget inför stämman för att då kunna ta ställning. Stämman kan föreslå och välja andra kandidater än dem som valberedningen föreslagit.