Vår historia BRF Skålen

Några händelser och datum i vår förenings historia samt en beskrivning av vem Lundblad var, vilken gett namn till vår gata. 

Vem var Erik Albert Lundblad

Lundbladsvägen i Eskilstuna är uppkallad efter Erik Albert Lundblad vilken föddes i Köping den13 maj 1836 och avled 64 år gammal den 20 juni 1900 i Eskilstuna.

Han kom som 14 åring (1850) till Eskilstuna och fick anställning hos en vinhandlare. När handlaren flyttade till Stockholm övertog den då 29 årige Lundblad verksamheten och bedrev sedan vinhandel mellan år 1865–1899.

Han var mycket starkt engagerad i Eskilstunas utveckling. Att han var mycket driftig och en stor entreprenör förstår man när man läser vad han hann med under sin tid i Eskilstuna.
Han satt i stadsfullmäktige, var rådman, ordförande i drätselkammaren, ledamot av landstinget och i riksdagens andra kammare för valkretsen Eskilstuna och Torshälla mellan åren 1879-1884. Andra offentliga uppdrag han hade var ledamot av kyrkorådet, skolrådet, föreståndare för auktionsverket.

Han var även under tiden 1872-1899 styrelseordförande och direktör för Eskilstuna Stads Sparbank.

Han var också 1886, en av grundarna till Eskilstuna Rederiaktiebolag och Övre Kanalbolaget för vilket han blev ordförande och VD fram till 1898.

Lundblad hann också med att vara med att starta Eskilstuna Bryggerier där han självklart också de första åren var direktör.

Lundblad ägde tre fastigheter på Köpmangatan, där nuvarande Köpmangatan 19 var huvudfastigheten, sedan ägde han också ett sommartorp i Linvävartorp, där Eskilstuna hunddressyrklubb nu har sin verksamhet.

År & Händelse i BRF Skålens Historia. 

1949

1949-04-24
Köpekontrakt Skålen

Köpekontrakt mellan byggnadsingenjör H.O Neuman och Landstinget Södermanland vilka förvärvar samtliga andelar i Fastighetsföreningen Skålen nr 3. Tillgångarna bestod i tomt nr 3 i kvarteret Skålen samt entreprenads kontrakt.

1950

1949–1950
Byggnation kvarteret Skålen

Landstinget låter bebygga kvarteret Skålen med tre fastigheter i kvarteret. Ändamålet är att upprätta ett patienthotell, ett boende för läkarkandidater samt ett boende för läkare vid dåvarande Eskilstuna sjukhus. Inflyttning i bostäderna sker 1950.

1981

1981-10-05
Fastighetsreglering

Reglering mellan fastigheterna Skålen 2 & Skålen 3.
Ny gräns justeras där byggt sophus hamnar helt inom fastigheten Skålen 2.

1985

1985-10-08
Köpekontrakt

Mellan Landstinget Södermanland och HSB Södermanland för fastigheten Skålen 3, belopp 600 000 kr. I samband med avtalet även avtal om värmeförsörjning (fjärrvärme) samt nyttjande av infart från Sveavägen & nyttjande av parkeringar på gården Sveavägen 42 (gröna gården) samt nyttjande av gemensamt sophus.

1986

1986-06-27
Registreringsbevis BRF Skålen

Noteras hos Länsstyrelsen ett registreringsbevis för HSB Södermanland gällande BRF Skålen org.nr. 716402–0633

1986-06-27
Första stadgarna

Registrering av föreningens första stadgar i HSBs regi

1991

1991-03-05
Antagande av ekonomisk plan

HSB upprättar för Bostadsrättsförening 227 Skålen Eskilstuna en Ekonomisk plan, HSB nr 85486-30. Planen omfattar 10 lägenheter, total bostadsyta 947 kvm bestående av 2st 1rum á 32 kvm, 1st 2rum á 57 kvm, 5st 5rum á 100-120 kvm och en 7rum 164 kvm. Grundavgiften fastställdes till 1 000 013 kr och totala årsavgiften 180 252 kr. (190 kr/kvm) Fastighetens areal 2 254 kvm. Medlem var skyldig att vara medlem i HSB.

1991-09-11
Överlämnade av BRF Skålen

Vid extra årsstämma sker överlämning av Brf Skålen från HSB Södermanland till BRF Skålen i nuvarande regi, föreningen var fortfarande medlem i HSB.

1991-09-11
Första styrelsen

Vid ett första konstituerande möte valde styrelsen att ordna sig enligt följande, ordförande Gunnar Björkman, vice ordförande Gustav Levin, sekreterare Marianne Sandegärd, studieorganisatör Eugenie Pettersson, övrig ledamot Kristina Runsten HSB, suppleanter Magnus Svenneborg & Karl-Erik Runsten.

1991-11-08
Arrende av kommunal mark

Upprättas avtal mellan Brf Skålen och Eskilstuna kommun att Brf Skålen får arrendera 300 kvm längs cykelbana mot järnvägen. Tomtmarken utökades från 6 m till 11 m från huskroppen. Arrendetid intervall om 5 år och kostnad med 500 kr/år (index reglerat) 2005 var kostnaden 660 kr.

1992

1992 November-December
Uppsättning av plank

Uppsättning av plank mot cykelbana och järnvägen

1993

1993 Januari-Juni
Rör & El stambyte

Nya balkonger, Rör-stambyte (ej avloppsrör källaren), El-stambyte samt byte nya balkonger och installation av motorvärmare på parkeringen, slutfördes 1994. Kostnad inkl. 1992 uppsatt plank 1 676 884 kr.

1993-07-01
Avgiftshöjning

Avgiften höjdes 2 ggr under 1993 (sänktes vid övertagandet 1991), hamnade nu på 470 kr/kvm.

1995

1995-04-02
Nya Stadgar

Nya stadgar antas vid föreningsstämmor den 19/3 & 2/4 1995.

1995-09-27
Utträde ur HSB
Efter några år av missnöje som medlem i HSB begärde föreningen att gälla från 95-01-01 utträde ur HSB, beviljades först 95-09-27. Ansökan om medlemskap i SBC redan från 95-01-01. (Senare medlem i Bostadsrätterna)

1995 Juli-September
Nya Lägenhetsdörrar & Trapphusrenovering

Nya lägenhetsdörrar, brandsäkerhetsdörrar & lås. Tätning av rökkanaler och trapphusrenovering. Kostnad Dörrar & lås 82 036 kr, Rökkanaler och trapphus 82 387 kr. Trapphusrenoveringen slutfördes 1996.

1998

1998 Augusti-September
Isolering av Vindsbjälklag, Uppgradering Värmeanläggning

Isolering av vindsgolv samt ny värmeväxlare & styrreglersystem värmeanläggning.
Kostnad Isolering 196 638 kr, Värmereglering 87 375 kr, 

1999

1999 Juni-Aug
Kodlås & Skyddsrum

Installation av kodlås portar entré samt brytskydd vind & källardörrar, iordningsställande av skyddsrum. Kostnad 11 924 kr.

2003

2003 Aug-Okt
Dränering av Grund och Fönsterbyte mm.

Dränering av fastighetens grund med platonmatta, fönsterbyte i lägenheter, 3-glas isolerglas mot banvall samt & gavlar. Renovering och målning av husets fasad. Bidrag fönsterbyte (ljudreducerande) 202 829 kr beviljat av Banverket 2002. Arbetet slutfört hösten 2003 (viss målningsarbete, dörrar portar balkonger klart 2004). Kostnad arbeten 2003 & rest 2004 summa 1 216 165 kr.

2004

2004-03-21
Beslut Kring Arrenderad Mark

Vid Extrastämma beslöts att bostadsrättsinnehavare på bottenvåningen, vilka har balkong med ensam nyttjanderätt av föreningens tomtmark mot banvall samt arrenderad mark av kommunen, ensamt skall få nyttja föreningens angivna mark.

2004-06-07
Avtal Kring Arrende av Tomtmark

Avtal upprättat mellan bostadsrättsinnehavare på bottenvåningen (med balkong) och BRF skålen om att bostadsrättsinnehavaren ensamt nyttjanderätt till tomtmarken.

2004-08-01
Avgiftshöjning

Avgiften höjdes under 2004, hamnade nu på 480 kr/kvm.

2004 Aug-Okt
Omläggning av Tak

Omläggning av tak, nya hängrännor och stuprör. Renovering balkonger på övervåningen. Kostnad summa 669 375 kr. Extrabelysning på vinden i förråden (slutfördes 2005) Kostnad el vinden 23 876 kr.

2004-09-27
Inköp Tomtmark av Eskilstunakommun

Förfrågan till Eskilstuna kommun om inköp av tomtmark längs banvallen utmed cykelbanan samt mark utmed trottoaren vid parkeringen Lundbladsvägen

2005

2005-01-01
Avgiftshöjning

Avgiften höjdes under 2005, hamnade nu på 506 kr/kvm.

2005-December
Installation av Bredband och Kabel TV nät

Installation av bredband, Stadsnät & Kabel TV nät.

2006

2006-10-27
Avtal om Detaljplan

Avtal om att fastställa fördelning ansvar och kostnader mellan Eskilstuna kommun och Brf Skålen genom att överföra gatu- och parkmark till skålen 3 samt möjlighet att ordna parkering med tak utmed Lundbladsvägen.

2006-11-23
Överföring av Mark till Kvarteret Skålen

Förslag till detaljplan i anledning av att Brf Skålen vill överföra gatu- och parkmark till skålen 3 samt ordna parkering med tak.

2007

2007-Augusti
Installation av Individuella El-mätare

Installation av individuella El-mätare, Beslut köpa in mark av kommun se 2008.

2008

2008-05-31
Överenskommelse om Fastighetsreglering

Mellan Eskilstuna kommun och Brf Skålen om köp av mark utmed Lundbladsvägen (trottoaren) á 200 kr/kvm & tomtmark utmed banvallen. 

2008-08-29
Avslutad Lantmäteriförrättning

Fastighetsreglering mellan Tunafors 1:1 (Eskilstuna kommun) och Brf Skålen avser mark utmed trottoaren Lundbladsvägen samt tomtmark utmed banvallen.

2008-09-08
Servitutsavtal

Upprättat servitutsavtal mellan Brf Skålen & Eskilstuna kommun beträffande VA ledning längs tomtmark mot banvallen.

2008-12-11
Köpebrev

Köpebrev för ovan angivna mark summa 48 000 kr.

2009

2009-01-01
Ny Ekonomisk Förvaltare

Avtal med ny ekonomisk förvaltare, Redovisarna AB i Eskilstuna.

2011

2011 Jan
Radonsanering 

Radonsanering i källaren (Dec 2010-Jan 2011) Kostnad 87 610 kr. 

2011-07-01
Avgiftshöjning

Avgiften höjdes under 2011, hamnade nu på 557 kr/kvm.

2012

2012-Jan
Ny belysning

Nya rörelse styrda El-armaturer i källaren.

2012
Upplåtelseavtal & Ny Tvättmaskin

Upplåtelseavtal tomtmark, lägenheter markplan med utgång baksidan. Nya tvättmaskin (1 tvättmaskin) Kostnad 45 00 kr.

2012
Avgiftshöjning

Avgiften höjdes under 2012, hamnade nu på 584 kr/kvm.

2013

2013
Rökkanaler

Provtryckning av alla rökkanaler

2014

2014
Termostater

Byte av samtliga termostater i fastigheten. Kostnad 13 758 kr.

2016

2016-Juni
Cirkulationspump Värmesystemet

Ny cirkulationspump värmesystemet (dubbelpump) och ställdon varmvattenblandning, även ett ställdon värmesystemet bytt 2015. Kostnad summa 96 131 kr

2016-11-01
Färgsortering

Föreningen började färgsortera hushållsavfall. Anläggning av plats för sopkärl i oktober 2016. 

2017

2017-10-24
Asfaltering

Omläggning och asfaltering av gården. påbörjat 2017-10-24 klart nov 2017. 
Kostnad 176 500 kr.

2018

20018-05-29
Solceller

Installation av solceller, 32,2 KWh. Driftsatta maj 2018.Kostnad 620 820 kr, avgår statligt bidrag 186 246 kr. Investeringskostnad summa 434 574 kr.

 2018-September 
Ny Tvättmaskin

Byte av tvättmaskin (Tvättmaskin 2), nya torklinor i torkrummet (dubbellinor)
Kostnad 52 586 kr.

2019

2019-Jan/Nov
Ny Belysning

Ny belysning 3 lyktor över entréer, ny belysning 2 stolpar på gården.
Kostnad totalt belysning entrèer 14 705 kr. Kostnad belysning gården (ingår förberedelse inför nya el platser parkeringen) summa 57 762 kr.

2020

2020-Mars/Maj
Balkonger

Justering och upprätning av balkonger. Kostnad 33 833 kr.

2021

2021-08-28
Jubileumsfest

Lördag 28/8 hölls föreningens 30års firande med fest för alla medlemmar. Efter mingel och enklare lekar samt frågesport ute på gården bjöds på Italiensk buffé och dryck i föreningslokalen.

2021-Oktober/November 
Värmeregulator/VVC-pump & Ställdon varmvattenventil 
Justering av varmvattenblanndning, byte ställdon, värmeregulator, VVC-pump. Kostnad 57 474kr.

2021 November
Fastighetsboxar

Installation av fastighetsboxar i vardera trapphus. Kostnad 13 533kr.

2021 November/December
Entredörrar

Byte av entredörra, till nya dörrar i stål. Kostnad 165 750kr.

2021 November/December
Golv entréerna

Omläggning av golv i entréerna, bilning, gjutning och läggning nya plattor. Kostnad 43 807kr. (Bokfördes under 2022 års budget och årsredovisning) 

2022

2022 Mars
Stamspolning

Stamspolning samtliga lägenheter samt källare och garage. Kostnad 13 275kr.

2022 April/September
Plank & balkonger

Målning av plank samt balkonger på nedre plan. Kostnad 12 672kr.

2022 Oktober
Plattor utanför entréer

Justering, gjutning och läggning av nya plattor intill entrédörrarna. Kostnad 1 850kr. (se även golv entréer  nov/dec 2021)

2023

2023-01-01
Avgiftshöjning

Avgiften höjdes med 6%, hamnade nu på 619 kr/kvm.

2023-01-19
Avslutad Lantmäteriförrättning

Fastighetsreglering mellan Brf Skålen och Tunafors 1:1 (Eskilstuna kommun) samt Skålen 1 & 2 (Region Sörmland)  avslutad 22-12-22 och vann laga kraft 23-01-19. Regleringen avsåg nyttjandet av  av parkeringsplatser Skålen 3 & Skålen 1 samt inköp gatumark (21 m²), utmed Lundbladsvägen av Tunafors 1:1. Kostnad fastighetsregelring 38 601kr (halva totala kostnaden/delades med Region Sörmland) & Kostnad inköp gatumark 23 520kr. Total summa fastighetregleringen 62 121kr.