Rättigheter - Ansvar

Att bo i bostadsrätt för med sig en rad fördelar och är många gånger en frihet

Det finns vissa rättigheter, skyldigheter och ansvar när man bor i bostadsrätt.
Hjälps alla åt att se om fastigheten blir också boendet så mycket trivsammare för alla parter

Bostadsrättshavarens rättigheter

En bostadsrätt är enligt bostadsrättslagen en nyttjanderätt till en lägenhet i en bostadsrättsförening. Nyttjanderätten är bestående så länge bostadsrättsinnehavaren gör rätt för sig, det vill säga sköter sig och betalar månadsavgiften i tid.

Bostadsrättshavaren disponerar utan tidsbegränsning sin lägenhet. Bland övriga rättigheter är att överlåta, pantsätta, vidta ändringar och under vissa omständigheter samt medgivande från styrelsen hyra ut lägenheten i andra hand.

Bostadsrättshavarens skyldigheter & ansvar

Bostadsrättshavaren får enbart använda lägenheten till det ändamål som har angivits i upplåtelseavtalet.

Bostadsrättshavaren ansvara också för de som vistas i lägenheten, se till att sundhet, ordning och skick inom och utanför huset iakttas.

En bostadsrättsinnehavare har skyldighet att sköta och underhålla sin lägenhet. Underhållsansvaret för lägenheten innebär möjligheter, men också en rättighet att kunna utrusta sin lägenhet efter eget tycke och smak och att man har rätt att göra förändringar.

Mycket principiellt och väldigt översiktligt, kan man säga att bostadsrättsinnehavaren svara för allt underhåll innanför lägenhetens väggar och att föreningen svarar för underhåll av gemensamma utrymmen samt fastighetens yttre underhåll

Vissa förändringar, väsentliga förändringar, kräver enligt föreningens stadgar tillstånd från styrelsen, kontrollera därför innan med styrelsen eller i föreningens stadgar.
Bostadsrättshavaren har också en skyldighet att anmäla fel eller brister i lägenhetsutrustning som föreningen ansvarar för.

Föreningens skyldighet och ansvar

Styrelsens uppgift och ansvar är till viss del se till att medlemmarna fullföljer sina skyldigheter. Om detta inte görs har styrelsen en skyldighet att se till att föreningens medlemmar tar sitt ansvar.

Styrelsens uppgift är naturligtvis också att ansvara för drift och underhåll samt att förvalta föreningens fastigheter.

Föreningen ansvarar för fastigheten medan bostadsrättsinnehavarna ansvarar för lägenheterna.

Ännu en gång, för att klarlägga ansvar, skyldigheter samt rättigheter och hur de fördelas och på vem så rekommenderas det starkt att du läser föreningens stadgar.