Definitioner

EEMs definitioner enligt renhållningstaxan 

Definitioner

Fast avgift

Den fasta avgiften för bostadshus täcker kostnaderna för administration, information, återvinningscentralerna samt behandling av farligt avfall och grovavfall från hushållen.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för kärl, tömning, transport, sortering och behandling av hushållsavfallet. Den rörliga avgiften påverkas av hämtningsintervall, kärlstorlek och eventuella tillägg.

Sorterat hushållsavfall

Om hushåll eller verksamhet sorterar ut avfall med producentansvar t.ex. förpackningar och tidningar enligt producentansvarsförordningarna samt matavfall, trädgårdsavfall, grovavfall, farligt avfall m.m. enligt Eskilstuna kommuns renhållningsföreskrift så är hushållsavfallet sorterat.
Hushållsavfall som läggs i behållaren ska vara väl förpackat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.

Osorterat hushållsavfall

Om hushåll eller verksamhet inte sorterar avfallet enligt producentansvarsförordningarna och Eskilstuna kommuns renhållningsföreskrift, så är hushållsavfallet osorterat. Farligt avfall måste alltid sorteras ut.

Omklassning abonnemang

EEM har rätt att ändra abonnemangsform till osorterat om det efter upprepad information om dålig sortering av hushållsavfallet inte blir en godkänd sortering.

Matavfall

Med matavfall menas biologiskt lättnedbrytbart avfall och livsmedelsavfall från hushåll, storkök, restaurang, personalutrymmen i verksamheter eller liknande. EEM beslutar om matavfall ska samlas in i separata kärl eller genom utsortering i grön påse. Kärl för matavfall ska vara placerat på samma plats som kärl för övrigt hushållsavfall vid hämtningstillfället eller vid anvisad plats.

Färgsorterat avfall

Hushållsavfall som sorteras ut i olikfärgade påsar för fraktionerna mat-, förpacknings- och övrigt avfall.

Restavfall

Restavfall är det som finns kvar när hushållen sorterat sitt avfall enligt producentansvarsförordningar och Eskilstuna kommuns renhållningsföreskrift. Restavfall är alltså en fraktion av det sorterade hushållsavfallet.

Grovavfall

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallskärlet. Det kan vara möbler, cyklar, kastruller, speglar, bananlådor, keramik, madrasser, m.m.
Annat avfall som t.ex. byggavfall, fasta installationer, trädgårdsavfall och fordonsdelar klassas inte som grovavfall.

Miljöavgift

Miljöavgift motiveras med hänvisning till Miljöbalken 27 kap. § 5 som säger ”Avgift får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas”. De som inte sorterar sitt avfall på ett sätt som gör att vi kan återvinna det får betala mer än de som sorterar.

Flerbostadshus

Avser bostadshus med minst tre lägenheter.

Kärl

Kärl för hushållsavfall ingår i rörliga avgiften och tillhandahålls av EEM. Avfall som läggs i kärl ska vara väl paketerat, t.ex. inlagt i påse försluten med dubbelknut. Är avfallet förorenat med farligt avfall tas en saneringsavgift ut. Skötsel av kärl är abonnentens ansvar. Kärl ska på tömningsdagen vara placerat på anvisad plats.

Övervolym

När tömda volymen är större än registrerad volym.

 

Länk till renhållningstaxan 2024