Föreningsstämma

Varje år har Brf Skålen årsstämma, vilken brukar hållas i vår föreningslokal i källaren.
Ordinarie föreningsstämma äger rum en gång per år, senast före juni månads utgång.
Vid stämman berättar styrelsen om det gångna årets arbete och lämnar en förvaltningsberättelse samt ett bokslut.
På årsmötet väljs styrelseledamöter, revisorer, valberedning m.fl. för kommande år.

Kallelse till föreningsstämma och extra föreningsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor innan och senast två veckor innan föreningsstämman. Kallelse distubieras till varje medlem genom att utdelas samt skickas på mail samt anslås även på hemsidan.  
Handlningar inför årstsämman kommer att hållas tillägänliga på hemsidan i samband med kallelesen. 

Stämman är också en möjlighet för dig som medlem att få en bra bild av och lämna synpunkter på verksamheten.
Du kan som medlem också anmäla ett ärende till föreningsstämman (se nedan).

Dagordning vid Föreningsstämma

Enligt  föreningens stadgar  §15 ska följande dagordning finnas på årsstämman:
På ordinarie Föreningsstämma skall förekomma:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorernas berättelse.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelselen.
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer, samt i förekommande fall åt valberedningen, för nästkommande år. 
 14. Beslut om antalet ledamöter och supleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisorer & revisorssuppleant 
 17. Val av valberedning.
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
 19. Stämmans avslutande.

På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt punkt 1-7 och 19 ovan endast förekomma de ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.

Motioner

Enligt föreningens stadgar §13 kan alla medlemmar anmäla ärenden till årsstämman.
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla det skriftligen till styrelsen senast 31/3 eller inom den senare tidpunkt som styrelsen kan komma att besluta.

Medlemmar kan naturligtvis få ett ärende behandlat även under hela året genom att kontakta någon i styrelsen, eller genom hemsidans kontaktformulär under fliken Kontakt.