Verksamhetsplan

Hösten 2019 beslutades denna verksamhetsplan. Tillsammans med föreningens underhållsplan är den grunden för föreningens utveckling. Planen gäller tillsvidare, styrelsen fattar beslut om ändringar och revidering av planen efter behov. 

 

2019 11-06 Beslutad Verksamhetsplan för BRF Skålen

1. FAKTA & SYFTE

Brf Skålen bildades 1986, huset byggdes 1950. Huset och marken ägs sedan 1991 av föreningen. Brf Skålen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning.

 

2. MÅL

Föreningen ska ha en väl fungerande medlemsdemokrati där medlemmarnas intressen och önskemål skall styra utvecklingen av föreningen. Medlemmar ska vara väl informerade om föreningens verksamhet och känna ekonomisk trygghet. Föreningen ska verka för en god miljöhänsyn.
Målet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen kan brytas ner i:

  • Månadsavgiften storlek på kort resp längre sikt
  • Pris vid försäljning av lägenhet på kort resp längre sikt

 

3. NULÄGE – EKONOMISKA TAL

Årsavgift 619 kr/m2

Ca 3% under snittet i E-tuna, förliknande lägenhet.

Driftskostnader 276 kr/m2

Kostnader på 250 kr/m2 är mycket bra, 450 för högt

Skuldkvot lån/intäkter 1

Under 5 är bra, över 10 inte bra

Belåning 728kr/m2

Under 5 000 kr/m2 är bra, över 10 000 inte bra

Räntekostnad/nettoomsättning 2%

Under 20% är bra, inga problem, över 45% problem

Källa: Årsredovisning 2022

 

 

4. NULÄGE – UNDERHÅLL

Åtta bedömda eftersatta underhållsåtgärder (se källa nedan)*Se not nedan.

Fastighetsdel
Åtgärdad/Taget i bruk
Rep. frekvens
Rep. behov
Hus/Extriört
   

Balkonger (renovering)

2003

35

2038

Ytterportar (renovering)*

2021*

35

2056

Ytterportar (underhåll)*

2021* 

15

2026

Garageportar

1970

30  

2000

Garageportar (underhåll)

1970                     

15

1985

Hus/Interiört

   

Trapphus

1995

20

2015

Tvättstuga

1990  

20

2019

Hus/Teknisk utrustning

   

Torktumlare

1990

30

2020

Källa: ”Hur skall underhåll prioriteras” En åtgärdsstudie för BRF Skålen. Ett examensarbete av Byggnadsingenjör Jonas Zetterberg, Nackademin år 2019. *Sedan åtgärdsstudien gjordes har underhållsåtgärder markerade med * åtgärdats/bytts ut.

 

5. OMVÄRLDSANALYS

Av styrelsen, vid brainstorming, identifierade tänkbara omvärldsfaktorer vilka kan påverka vår förening: Skattelagar, Bidrag, Klimatförändringar-vattennivån/vattenbrist, Kommunala beslut (ändrad stadsplan), Landstingsbeslut (grannfastigheterna), Järnvägen, Övrig Infrastruktur ex. Riksväg 53, El/Fjärrvärme - priser, Världsekonomin/konjunktursvängningar, Krig/Terror/Sabotage som kan slå ut ex. vatten och el.

STOR betydelse vid inträffad händelse

Kommunala beslut
Landstingsbeslut

MEDEL betydelse vid inträffad händelse

Järnvägen
Infrastruktur Riksväg 53
Skattelagar & bidrag
Förändringar i Vatten/El & Fjärrvärme

Liten betydelse vid inträffad händelse

Världsekonomin
Konjunktursvängningar
Krig/Terror/Sabotage

 

6. SWOT ANALYS  

Föreningens Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot.

Styrkor
Svagheter

Ekonomin, Lite lån & räntekostnad

Antalet medlemmar

Hyran-stort innehåll till låg kostnad

Långbänk vid beslut och frågor

Bra människor som medlemmar

 

Låg omsättning av medlemmar

 

Solcellsinvesteringen

 

Extra utrymmen

 

Fastigheten i gott skick

 
 
Möjligheter
Hot

Hitta nya inkomstmöjligheter

Infrastrukturen/RV 53

 

Ökade kostnader FV/Vatten/El

 

Järnvägen & Godståg

      

7. STRATEGISK PLAN

 

7.1 VISION

Det ska vara attraktivt, trivsamt och tryggt att bo i Skålen. 

ATTRAKTIVT

Väl underhållet, god ekonomi, god boendemiljö, framtidssäkert

TRIVSAMT

Grannsämja

TRYGGT

Ekonomiskt stabilt, fysiskt tryggt

 

7.2 STRATEGIER OCH STRATEGISK MÅLSÄTTNING

Ekonomi

En ekonomisk plan med mål att uppfylla/vidmakthålla nedanstående mål och som utvärderas och revideras åtminstone 1ggr/år

Årsavgift, kr/m2

Nivå: Sträva efter minst 5% lägre än andra i området

Belåning, kr/m2 

Nivå: En sänkning av belåningsgraden skall eftersträvas. 

Belåningen får under kortare tid öka till max 2000 kr/m2

Underhåll

Ett löpande underhåll enligt flerårig underhållsplan (gemensam med utvecklingsplan) som efter besiktning, revideras eller ses över åtminstone 1ggr/år. Målet är att genom kontinuerligt underhåll: minska risken för Oväntade utgifter samt öka trivseln.

Utveckling

En flerårig utvecklingsplan (gemensam med underhållsplan) med projekt för långsiktig ekonomisk o fysisk trygghet o trivsel. Översyn eller revidering åtminstone 1 ggr/år beroende på omvärldsförändringar och medlemsenkät.

Preliminär lista på tänkbara utvecklingsprojekt:

  • Parkering: laddstolpar, individuell elmätning, carport
  • Garage: antal, nedfart, belysning, användningsalternativ
  • Portar: styrning, isolering, etc
  • Alternativ till fjärrvärme från EEM
  • Minskad energiförbrukning
  • Lagring av egenproducerad el

 

8. SITUATIONSANALYS (inför budgetering)

Analys av hur medlemmarna upplever föreningen, önskemål om förbättringar samt vad vill de ha ut av medlemskapet? Tidigare undersökning gjorda 2017 & 2019 presenteras i Jonas Zetterbergs examensarbete”Hur skall underhåll prioriteras” (sid 12 & 13). Styrelsen har uppdaterat och reviderat den undersökningen allt efter gjorda investeringar/underhåll samt efter senaste fattade beslut kring Investering & underhållsplan. Analys av föreningens ekonomiska situation och utvecklingstrend. Ekonomisk utvärdering av olika satsningsområden, till exempel solceller.

Länk till Brf Skålens UNDERHÅLLSPLAN beslutad april 2023