Ordlista

En liten förteckning och enklare förklaring över ord som behandlas i våra stadgar och protokoll.

A   B   E   F   H  I   K   L   M   N   O   P   R   S   U   Å

A
Andelshus, andelslägenhet
Uttryck som ibland används för att beskriva de gamla bostadsföreningarna. Används också för att beskriva fastigheter där de som bor i huset äger en procentuell andel av fastigheten och har lagfart på den andelen.
Andelstal
Uttryck som brukar användas för att beskriva hur stor procentuell andel man har av föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala
Andrahandsuthyrning
Heter egentligen andrahandsupplåtelse. Att tillfälligt helt lämna över dispositionsrätten av sin lägenhet till någon annan. Man behöver inte ta ut hyra för att det skall röra sig om andrahandsuthyrning. (Formellt krävs tillstånd av styrelsen)
Ansvarsfrihet
På ordinarie föreningsstämma prövas frågan om styrelseledamöternas ansvarsfrihet. De kan nekas ansvarsfrihet om de skadat föreningen ekonomiskt och därför bli avkrävda skadestånd.

B
Balansräkning
Finns med i årsredovisningen och visar på föreningens tillgångar, skulder och eget kapital.
Bostadsförening
En äldre form av förening som framför allt kom till före 1930, det år första bostadsrättslagen kom.
Bostadsrätt
Upplåtelse av nyttjanderätt på obegränsad tid.
Bostadsrättsavtal
Se upplåtelseavtal.
Bostadsrättsförening
Ekonomisk förening som upplåter bostadsrätt.
Bostadsrättslagen
Lag med regler om bostadsrätt. Den handlar främst om boendet och skall läsas med lagen om ekonomiska föreningar.

E
Ekonomisk plan
Det dokument som från början av föreningens verksamhet och inför försäljning av de första lägenheterna beskrev den tänkta verksamheten i främst ekonomiska termer. Måste finnas upprättad, granskad av intygsgivare och registrerad hos Bolagsverket innan nya bostadsrätter säljs av föreningen.

F
Fastighetsmäklare
Yrkeskategori som främst har till uppgift att hitta en köpare åt en uppdragsgivare. Lyder under fastighetsmäklarlagen.
Föreningsstämma (se Årsstämma)
Det årliga möte varje förening måste ha för att ta ställning till det gångna räkenskapsåret. På mötet behandlas och godkänns räkenskaperna, beslutas om ansvarsfrihet, genomförs olika val samt fattas beslut över olika förslag.

H
Hyresnämnd
Finns på flera orter i Sverige och prövar främst hyrestvister. För bostadsrätter prövar nämnden främst medlemskap, rätten för föreningen att göra ändringar i lägenheten och andrahandsuthyrning.
Hyresrätt
Upplåtelse av nyttjanderätt på begränsad tid.

I
Inre reparationsfond
Pengar som finns innestående hos föreningen för att användas till underhåll av lägenheten. (Om sådan avkastning sker i föreningen)
Inre underhåll
Den skyldighet som en bostadsrättshavare har att sköta underhållet av sin lägenhet.
Insats
Den kapitalinsats den första ägaren till en bostadsrätt gjorde när bostadsrätten var ny och skulle köpas för första gången.
Insatshöjning
Beslut på föreningsstämma att medlemmarna ska skjuta till mer pengar. Se kapitaltillskott.
Intygsgivare
Av Boverket behörig person att granska ekonomiska planer och avge ett intyg över granskningen.

K
Kapitaltillskott
Inbetalning av mer insatser för att föreningen ska kunna avbetala på lån eller reparera huset. Kan också vara del av de amorteringar som föreningen gjort under den tid man ägt bostadsrätten. Tillskottet kan i allmänhet användas för att minska reavinstskatten.(Se insatshöjning.)

L
Lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen)
Eftersom bostadsrättsföreningar är ekonomiska föreningar lyder de också under denna lag. (Lagen behandlar främst företagsfrågor som styrelse, stämma mm.)
Lägenhetsförteckning
Ett register som varje bostadsrättsförening har skyldighet att föra. Förteckningen ska innehålla uppgift om varje lägenhets beteckning, belägenhet, antal rum samt övriga utrymmen. I registret noteras ägare och pantsättningar av bostadsrätter. När en bostadsrätt överlåts (säljs eller arv) ska en kopia av överlåtelseavtalet fogas till förteckningen eller när en bostadsrätt har pantsatts, eller annan uppgift ändras i förteckningen, ska det genast antecknas (Ej offentligt)  
Likviditet
Mått på den kortsiktiga betalningsförmågan, det vill säga hur mycket pengar föreningar har i framför allt kassan, på bank och postgiro.

M
Motion
Förslag som medlemmar vill att den årliga föreningsstämman skall besluta om.
Medlemsförteckning
En förteckning som bostadsrättsföreningen är skyldig att föra. Förteckningen ska innehålla uppgift om varje medlems namn och postadress samt bostadsrätt. Även medlemmar som inte innehar bostadsrätt ska tas med. Förteckningen används bland annat vid föreningsstämman för att se vilka som är närvarande och har rösträtt.
Till skillnad från lägenhetsförteckningen är medlemsförteckningen offentlig, vilket innebär att den ska hållas tillgänglig för den som vill se den, till exempel köpare, mäklare, myndigheter med flera.

N
Näringsbostadsrätt
Skattemässig term som syftar på bostadsrättsförening som exempelvis har för mycket intäkter från lokaler eller har för många juridiska personer som medlemmar. Kallades tidigare för oäkta bostadsföretag. Även näringsbostadsrätt är riktig bostadsrättsförening.

O
Ordförande
Varje styrelse måste ha en ordförande som främste företrädare för föreningen. Denne utses vanligtvis av styrelsen.
Oäkta bostadsföretag
Se näringsbostadsrätt.

P
Pantsättning
Att lämna egendom (bostadsrätt) som pant till säkerhet för exempelvis lån.
Privatbostadsrätt
Normal bostadsrättsförening som skattar för inkomster enligt schablon.

R
Reavinstbeskattning
Beskattning av den kapitalvinst man gör när man säljer sin bostadsrätt.
Resultaträkning
Finns intagen i årsredovisningen och visar hur föreningens intäkter och kostnader ser ut och om föreningen gått med vinst eller förlust.
Revisor
Väljs av medlemmarna för att granska styrelsens förvaltning och bokföring
 

S
Soliditet
Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan.
Stadgar
Interna regler som varje bostadsrättsförening måste ha. Kompletterar lagen.
Stamledning
Ledning för vatten, avlopp, ventilation och el som betjänar mer än en lägenhet.
Styrelseledamot
Väljs av stämman för att sköta all förvaltning. Styrelsen kan besluta i de flesta frågor utan att fråga medlemmarna.
Styrelsesuppleant
Tjänstgör som ersättare vid ordinarie ledamots frånvaro på styrelsemöte.

U
Upplåtelse
Den handling man gör när bostadsrätt tillskapas första gången vid ombildning och nyproduktion, se även upplåtelseavtal.
Upplåtelseavgift
Extra kapitalinsats som kan begäras av förening då exempelvis en hyresrätt konverteras till bostadsrätt. Föreningen vill då ha mer betalt än vad de ursprungliga köparna var tvungna att betala. Kan sägas vara mellanskillnaden mellan marknadspris och insats.
Upplåtelseavtal
Det avtal som ingås mellan förening och köpare då en bostadsrätt tillskapas och köps första gången.

Å
Årsavgift
Den avgift som en bostadsrättshavare betalar till föreningen för att täcka föreningens olika kostnader. Avgiften betalas vanligtvis uppdelad per månad.
Årsstämma (se Föreningsstämma)
Det årliga möte varje förening måste ha för att ta ställning till det gångna räkenskapsåret. På mötet behandlas och godkänns räkenskaperna, beslutas om ansvarsfrihet, genomförs olika val samt fattas beslut över olika förslag.