Kostnader

En bostadsrättsförenings kostnader kan delas in i

 

  • Driftkostnader
  • Reparation och Underhåll,
  • Räntekostnader
  • Avskrivningar.

 

Driftskostnader

Driftkostnader är alla löpande kostnader för föreningen, t ex värme, sophantering, fastighetsskötsel, administration, externa förvaltning och eventuellt arvode till styrelse.

Låga driftskostnader betyder låga boendekostnader.
Snittet i Sverige är ca 350kr/kvm, och kan variera mellan ca 200 och 500 kr per kvm.

Reparation och underhåll

Beror mycket på vad styrelsen beslutar om samt fastighetens status.
En riktlinje är att reservera 150kr per kvm för dagens och framtida underhåll och reparationer

Räntekostnader

Räntekostnader är beroende av lånens storlek och villkor. Räntekostnaden är ofta den största kostnaden för en förening och det finns stora variationer bland föreningar. Skuldfria föreningar har inga kostnader alls, medan högbelånade föreningar (>10000kr per kvm) måste betala upp till 450kr per kvm (vid 3% ränta) i räntekostnader. (Se även avsnitt om Skuldsättning)

Avskrivningar

En stor post i bostadsrättsföreningarnas resultaträkning är avskrivningar på byggnadsvärdet och/eller fastighetsförbättringar. Fram t.o.m. 2013 har många föreningar tillämpat progressivavskrivning, vilket innebar att avskrivningarna är lägre i början av föreningens existens och sedan ökar med tiden. Detta för att spegla underhållsbehovet samt visa på lägre månadsavgifter vid överlåtandet

Enligt ett ställningstagande av Bokföringsnämnden 2014 skall numera linjär avskrivning tillämpas. Det gör att många bostadsrättsföreningar kommer att gå med bokföringsmässig förlust.
Avskrivningen påverkar inte föreningens likviditet och månadsavgifterna behöver således inte per automatik höjas.
Däremot kan en högre avskrivning medföra ett negativt ansamlat resultat, och därmed kan det se ut som att föreningens ekonomi är sämre än den i verkligheten är. En förening som under många år har tillämpat linjär avskrivning kan däremot upplevas ha väldigt god ekonomi, eftersom den reella kostnaden för avskrivning då sjunker i takt med inflationen.