Kallelse till föreningsstämma 2024

Kallelse till föreningsstämma för verksamhetsåret 2023
Onsdagen den 29/5 2024. klockan 19:00. Föreningslokalen Lundbladsvägen 41.

Nedan finns kallelse & dagordning till föreningsstämman 2024. Har du inte möjlighet att närvara kan ändå utöva din rösträtt genom ombud. Ombudet måste visa upp en skriftlig undertecknad fullmakt, krav på utförandet och vilka som får vara ombud finner du i våra stadgar §18.
Blankett för fullmakt hittar du här Fullmakt Föreningsstämma.pdf  
Du hittar kallelsen & dagordning även på denna länk om du vill skriva ut den 
 

 

Årsredovisningen

Årsredovisningen för 2023 finns redovisad under hemsidan sedan tidigare du når den via denna länk Årsredovisning BRF Skålen 2023. 
 

Valberedningsförslag 

Valberedningens förslag inför föreningsstämman 2024
 

Kallelse

Kallelse till BRF Skålens Föreningsstämma 2024

Tid:           Onsdagen 29/5 klockan 19:00
Plats:        Föreningslokalen Lundbladsvägen 41
 

Dagordning vid Brf Skålens föreningsstämma 2024

 1. Stämmans öppnande

 2. Fastställande av röstlängd

 3. Val av stämmoordförande

 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

 6. Godkännande av dagordningen

 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

 9. Föredragning av revisorernas berättelse

 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

 11. Beslut om resultatdisposition

 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 13. Beslut om arvoden åt styrelselen och revisorer, samt i förekommande fall åt valberedning, för nästkommande år

 14. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter till styrelsen

 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

 16. Val av revisorer och revisorssuppleant

 17. Val av valberedning

 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

 19. Stämmans avslutande